English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖZDEŞİM KURMA VEYA BİREYCİLİK: ERGEN KIZLARIN BENLİK ALGISI ÜZERİNDE ANNELERİNİN ROLÜ
(IDENTIFICATION OR INDIVIDUALIZATION: MOTHERS’ ROLE İN ADOLESCENT GİRLS’ SELF-PERCEPTİON )

Yazar : Abdullah ALDEMİR  Gülşah BAŞOL, Yalçın DEMİR, Oğuzhan ÇAKAN  
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 9
Sayfa : 141-164


Özet
Araştırmanın amacı, 13-16 yaş arası kız çocuklarının anneleriyle hangi bakımdan özdeşim kurduklarını anlamak, buna ek olarak benlik algıları üzerinde annelerinin rolünü benlik algısı, meslek seçimi, toplum baskısı ve değer yargıları konusunda geliştirilen hikâyelerin nasıl tamamlanıldığından yola çıkarak açıklamaktır. Araştırmanın birinci ve ikinci yazarı tarafından geliştirilen, diğer araştırmacılar tarafından ön uygulaması yapılarak güvenirliği sınanmış olan ölçme araçları 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Tokat il merkezinde uygun örnekleme yoluyla seçilen, yaşları 13 ile 16 arasında değişen 12 öğrenciye uygulanmıştır. Veri toplama araçları çizim ve hikâye yorumlama uygulamaları olmak üzere iki başlıkta ele alınabilir: Çizim uygulaması, bir yönerge aracılığıyla yapılmıştır. Bu yönergede, öğrencilerin annelerine ve kendilerine ilişkin yaptıkları çizimlerle ilgili 14 farklı soruya yer verilmiştir. Hikâye yorumlama uygulamasında ise öğrencilerin benlik algısı üzerinde annenin rolüne dair benlik algısı, meslek seçimi, toplum baskısı ve değer yargıları konusunda dört hikâye ile bu hikâyelerle ilgili iki soru sorulmuştur. Araştırmaya katılan tüm öğrencilerden veri toplanmıştır. Verilerin analizinde, çizim ve hikâye yorumlama uygulaması için içerik analizinden ve tanımlayıcı istatistikleri belirlemek içinse SPSS programından yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin bir kısmının annelerine ve kendilerine ilişkin yaptıkları çizimlerde, organ eksikliklerine yer verdikleri ve bu durumu gerekçelendirdikleri görülmüştür. Anneyle özdeşim kurulan ve gelecekte kurulması olası özelliklerin fiziksel, ahlaki ve kültürel özellikler olarak çeşitlendiği tespit edilmiştir. Ayrıca hikâye yorumlama uygulamasının içerikleri analiz edildiğinde, hikâyelerin tümünde annenin kabul edici ve reddedici rolünün varlığına ulaşılmıştır. Araştırma sonuçları literatür bağlamında tartışılmış, sonuç ve önerilere yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Benlik algısı, özdeşim kurma, anne, çizim, içerik analizi

Abstract
The aim of this study is to understand in which respect the 13-16 year old girls build up identification with their mothers, and to explain the role of the mothers in self perception by looking at how the stories about self perception, occupation choice, social pressure and value judgement is completed. The scales, which were developed by its first and second writers of the research and tested in terms of reliability by the other researchers, were implemented to 12 students between 13 and 16 years who were chosen with sampling in Tokat city center in 2015-2016 educational term. Data collection scales can be handled in terms of two main ideas as drawing and story interpretation. Drawing practice was done through an instruction. In this instruction, 14 different questions which were about the drawings of the students related to their mothers and themselves were included. In story interpretation part, four stories about the self perception of the students in the role of the mothers, the choice of occupation, social pressure and value judgement and two questions about these stories were asked. Data was collected from all the students participating into the research. In the data analysis, content analysis for drawing and story interpretation and SPSS program for determining the descriptive statistics. In the conclusion of the research, it was observed that some students gave place to organ deficiency and they provided justification in some drawings about their mothers and themselves. It was determined that the specifications where there is identification with the mothers became diversified as physical, moral and cultural. Moreover when the contents of story interpretation practice were analyzed, the existence of the mothers' accepting and refusing roles was reached as a result in all the stories. The results were discussed as a part of literature, the results and suggestions were featured.

Keywords
Self-perception, identification, mother, drawing, content analysis.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri