English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE SÖZLÜ TARİH YÖNTEMİNİN KULLANIMI: NİTEL BİR ÇALIŞMA
(USE ORAL HISTORY METHOD IN TEACHING SOCIAL STUDIES: A QUALITY STUDY )

Yazar : adem beldağ  Adem Beldağ, Mehmet Balcı  
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 9
Sayfa : 176-189


Özet
Özet Çalışmanın temel amacı, Sosyal Bilgiler Öğretim Programı’nın uygulayıcıları olan öğretmenlerin sözlü tarih yöntemine ilişkin görüşlerinin incelenip değerlendirilmesidir. Çalışma nitel yönteme uygun olarak olgubilim çerçevesinde yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu Rize ilinde ilkokul ve ortaokullarda görev yapmakta olan 10 sınıf ve 10 sosyal bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak 6 açık uçlu sorunun yer aldığı yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler, nitel yönteme uygun olarak betimsel ve içerik analiz teknikleri birlikte kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonucunda öğretmenlerin sözlü tarih yöntemi hakkında yeterli bilgiye sahip oldukları tespit edilmiştir. Öğretmenlerin sosyal bilgiler öğretiminde sözlü tarih kullanımına ilişkin yanıtları içerik, amaç ve yöntem kategorilerinde toplanmıştır. Ayrıca öğretmenler, sözlü tarih yöntemin uygulanmasının öğrenciye bilgi, değer ve beceri kazandırmada faydalı olacağını ifade etmişlerdir. Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler, Sözlü tarih, Öğretmen

Anahtar Kelimeler
Sosyal Bilgiler, Sözlü tarih, Öğretmen

Abstract
Abstract The main purpose of the study is to evaluate the teachers' opinions who are practitioners of social studies curriculum on oral history method. Research was carried out within the framework of phenomenological of qualitative research methods. The research study group was conducted with the participation of 10 Social Studies and 10 classroom teachers who have been working in city of Rize. Semi-structured interview form with 6 open-ended questions was used in this study as data collection tool. The data obtained were analyzed using descriptive and content analysis techniques in accordance with the qualitative method. As a result of the analysis of data, it was determined that the teachers had sufficient knowledge about the oral history method. Teachers have defined the oral history in content, purpose and method categories. They also stated that the application of the oral history method would be beneficial in acquiring knowledge, value and skills to the students.

Keywords
Social studies, Oral history, Teacher

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri