English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SOSYAL BİLGİLER VE TARİH DERSLERİ İÇİN ALTERNATİF BİR KAYNAK: eba.gov.tr
(AN ALTERNATIVE SOURCE FOR SOCIAL STUDIES AND HISTORY LESSONS: eba.gov.tr )

Yazar : Galip ÖNER    
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 9
Sayfa : 227-257


Özet
Gelişen teknolojinin bir yansıması olarak 2011-2012 eğitim-öğretim yılında ülkemizde eğitim alanında reform sayılabilecek bir uygulama Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hayata geçirildi: Fatih Projesi (Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi). Başta 17 ilde 54 okulda pilot uygulama olarak gerçekleştirilen proje 2016 itibariyle binlerce okulda uygulanmaktadır. Proje kapsamında okullara gönderilen etkileşimli tahta ve öğrencilere dağıtılan tablet bilgisayarlar için projenin ana bileşenlerinden biri olan eğitsel e-içeriğin sağlanması ve yönetilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) tarafından her sınıf seviyesine uygun, doğru ve güvenilir e-içerikleri sunmak için 2012 yılında Eğitim Bilişim Ağı (EBA) hizmete geçirilmiştir. MEB, bu hizmetin amacını; “okulda, evde, kısacası ihtiyaç duyulan her yerde bilgi teknolojileri araçlarını kullanarak etkili materyal kullanımını destekleyip teknolojinin eğitime entegrasyonunu sağlamak” olarak açıklamaktadır. EBA, Fatih Projesi’nin kapsamının genişletilmesiyle ve e-içeriklerinin artırılmasıyla ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kademelerinde yer alan birçok ders için alternatif bir kaynak olarak yer edinmektedir. Araştırmanın amacı, sosyal bilgiler ve tarih öğretmenlerinin kendi derslerinden hareketle EBA hakkındaki görüşlerini almak ve sosyal bilgiler ile tarih dersleri kapsamında EBA’da yer alan ders içeriklerinin bir analizini yapmaktır. Araştırmada nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmanın bir boyutunda veriler görüşme yöntemi ile toplanmış ve bu kapsamda 6’sı sosyal bilgiler, 6’sı tarih olmak üzere 12 öğretmen ile görüşme yapılmıştır. Araştırmanın diğer bir boyutunda ise doküman inceleme yöntemiyle EBA’da yer alan ders içerikleri incelenmiştir. Farklı nitel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı çalışmadan elde edilen veriler yine farklı nitel veri analiz yaklaşımlarıyla çözümlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Sosyal Bilgiler, Tarih, EBA (Eğitim Bilişim Ağı), Öğretmen, eba.gov.tr

Abstract
As a reflection of developing technology, in 2011-2012 education year, Ministry of National Education put into practice an implementation that can be regarded as a reform: Fatih Project (Act of Searching for Opportunities and Developing Technology). At the beginning, the project which was put into practice as a pilot scheme in 17 provinces and 54 schools has been implemented in thousands of schools as of 2016. For interactive boards and tablet computers sent to schools in the scope of the project, in order to provide and conduct educative e-content which is a component of the project, and to offer accurate and reliable e-content in accordance with every class level, Education Information Network (EBA) was put into service in 2012 by Ministry of National Education Directorate General for Innovation and Education. Ministry of National Education explains the aim of this service as follows: “by using information technologies at school, home, etc, briefly everywhere if needed, to support effective material use and actualize the integration of technology to the education”. Education Information Network will be an alternative source for many lessons studied in primary, secondary and high schools by increasing e-contents and the scope of Fatih Project. The aim of the study is to analyze contents of lessons included in Education Information Network in the scope of social studies and history lessons and to receive opinions of social studies and history teachers about EBA. In the study, qualitative research method was used. In one aspect of the study, data was collected with interview method and in this context, 12 teachers, 6 of whom are social studies teachers and the other 6 of whom are history teachers, were interviewed. In another aspect of the study, lesson contents were alanyzed with the help of document review method. The data acquired from the study in which different qualitative research methods were used was analyzed again with different qualitative data analysis approaches.

Keywords
Social Studies, History, EBA (Education Information Network), Teacher, eba.gov.tr

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri