English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesindeki Sosyal Bilgiler Öğretmeni Adaylarının Öz-Yeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
(A Comparıson Of The Self-Efficacy Beliefs Of Social Sciences Teacher Candidates in Terms Of Different Variables At Yuzuzncu Yil University Faculty Of Education )

Yazar : Kemal Kaya    
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 9
Sayfa : 446-454


Özet
Bu araştırmanın amacı, sosyal bilgiler öğretmenliği öğretmen adaylarının sosyal bilgiler öğretimine yönelik öz-yeterlik inanç düzeylerinin belirlenmesidir. Öğretmen adaylarının sosyal bilgiler öğretimine yönelik öz-yeterlik inanç düzeyleri; cinsiyet, yaş, ailenin aylık geliri, ülke gündemini takip yöntemi, okuduğu bölümün kaçıncı tercihi olduğu, mesleği ile ilgili panel ya da konferans gibi etkinliklere katılıp katılmadığı, değişkenlerine göre araştırılmıştır. Betimsel nitelikte olan bu araştırmada, 2013-2014 eğitim yılı yaz döneminde Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana Bilim Dalında okuyan öğrenciler çalışma grubunu oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından geliştirilen Sosyal Bilgiler Öğretimi Öz-yeterlik Algı Ölçeği ile toplanmıştır. Elde edilen veriler tek faktörlü ANOVA, bağımsız gruplar için t-testi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda sosyal bilgiler öğretmenliği ana bilim dalında öğrenim gören öğretmen adaylarının cinsiyet değişkenine göre sosyal bilgiler öğretimi öz-yeterlik inanç düzeylerinin anlamlı bir farklılık gösterdiği belirlenmiştir

Anahtar Kelimeler
Sosyal bilgiler eğitimi, sosyal bilgiler öğretimine yönelik öz-yeterlik algısı

Abstract
The aim of this study is to determine the self-efficiency belief level of social studies Pre-service teachers. Self-efficiency levels towards social studies were investigated according to the variables relating to their gender, age family monthly income, participate in activities related to the profession and the choice of the section match. The research was carried out as descriptive using survey model. The sample of the research consists of students attending to the social studies department of Yuzuncu Yil University Education Faculty in 2013-2014 education year. At the end of the study it is seen that there is a meaningful differences according to self-efficiency belief level of pre-service students social sciences relating to their gender.

Keywords
Social studies education, self afficacy level towards social studies teaching.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri