English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Annelere Uygulanan Empati Eğitim Programının Bağışlama ve Empati Düzeylerine Etkisi
(The Effect of the Empathy Training Program Applied to Mothers on the Levels of Forgiveness and Empathy )

Yazar : Leyla Ulus  LEYLA ULUS, AYŞE B.AKSOY  
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 9
Sayfa : 212-226


Özet
Bu araştırmada ergenlik döneminde çocuğu olan annelere uygulanan empati eğitim programının empati ve bağışlama düzeyleri üzerindeki etkisini saptamak amaçlanmıştır. Bu genel amaç doğrultusunda, araştırma, kontrol gruplu öntest-sontest modeline dayalı deneysel bir çalışma olarak yürütülmüştür. Veri toplama araçları olarak; Annelerin empati düzeyleri Jolliffe ve Farrington, (2006) tarafından geliştirilen empati ölçeği araştırmacı tarafından geçerlik güvenirlik çalışması yapılarak kullanılmıştır. Annelerin bağışlama ve bağışlama olasılığı düzeylerini ölçmek için Rye, Loiacono, Folck, Olszewski, Heim ve Madia (2001) tarafından geliştirilen bağışlama ve bağışlama olasılığı testleri araştırmacı tarafından geçerlik güvenirlik çalışması yapılarak kullanılmıştır. Ankara ilinde farklı sosyoekonomik düzeylerden çocuğu 10. ve 11. sınıfa devam eden 23 anneye empati, bağışlama ve bağışlama olasılığı ölçekleri uygulanmış empati ve bağışlama düzeyleri belirlenmiştir. Araştırmacı tarafından geliştirilen 16 oturumdan oluşan empati eğitimi sonunda son testler uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin çözümlenmesi ve yorumlanması aşamasında, Korelasyon Analizi ve t-Testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, empati ve bağışlama ve bağışlama olasılığı düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu, ayrıca verilen empati eğitiminin annelerin empati, bağışlama ve bağışlama olasılığı düzeyinde olumlu etki yarattığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Empati, bağışlama, anne-ergen ilişkisi,ebeveyn eğitimi

Abstract
In this study, it was aimed to determine the effect of the empathy training program applied to the mothers of the adolescents, on their empathy and forgiveness levels.In line with this general objective, the research was conducted as an test study based on the pretest-posttest model with a control group. As data collection tools; The empathy levels of mothers were used by making the validity reliability study by the empathy scale researcher developed by Jolliffe and Farrington, (2006).For measuring the forgiveness and forgiveness probability levels of mothers, forgiveness and forgiveness probability tests developed by Rye, Loiacono, Folck, Olszewski, Heim ve Madia (2001) were used by making a validity reliability study. Empathy, forgiveness and forgiveness probability scales were applied to 23 mothers in different socioeconomic levels that have children who attend 10th and 11th grade in Ankara and their empathy and forgiveness levels were determined. At the end of the empathy training consisting of 16 sessions developed by the researcher, final tests were applied. At the stage of analyzing and interpreting the data obtained from the research, Correlation Analysis and t-Test were used. At the result of the research, it was determined that there is a meaningful relationship between the empathy and the forgiveness and forgiveness probability levels, and also that the training provided has created a positive effect on the empathy, forgiveness and forgiveness probability levels of the mothers.

Keywords
Empathy, forgiveness, mother-adolescent relationship, parent training

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri