English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GÖRSEL SANATLAR DERSİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ
(ATTITUDE SCALE DEVELOPMENT FOR VISUAL ARTS CLASS )

Yazar : SELMA ASLANTAŞ    
Türü :
Baskı Yılı : 2
Sayı : 2
Sayfa : 185-196


Özet
Bu çalışmada ilköğretim dördüncü sınıf Görsel Sanatlar Dersinde uygulanmak üzere bir ölçek geliştirmek amaçlanmıştır. Çalışma grubunu 2009-2010 bahar döneminde Ankara’da yer alan iki farklı ilköğretim okulundan random yöntemi ile seçilen toplam 174 dördüncü sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Literatür taraması ve uzman görüşleri doğrultusunda 31 maddeden oluşan bir madde havuzu hazırlanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek amacıyla SPSS 20 programıyla açımlayıcı ve LISREL programıyla doğrulayıcı faktör analizleri yapılmıştır. Ölçeğin Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değeri 0,896 olarak bulunmuştur. Yapılan istatistiksel analiz sonucunda Barlett Sphericity testi sonucu (?2=2141,255, df=378, p<.001) anlamlı bulunmuştur. Ölçek için yapılan açımlayıcı faktör analizinde 31 maddenin tek bir faktöre dağıldığı ve bu faktörlerin varyansın %62,57’sini açıkladığı görülmüştür. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda Tutum Ölçeği için ?2=729,09; df= 350, p= 0.00, CFI=0,94, RMSEA= 0.079 olarak bulunmuştur. Hem RMSEA hem de CFI indisleri birbirlerine paralel sonuçlar vermiştir. Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi sonuçları ölçeğin yapı geçerliliğin bir göstergesi olarak kabul edilmiştir. Son aşamada ölçeğe ait güvenirlik çalışması yapılmıştır. Ölçeğin güvenirliğini belirlemek amacıyla likert tipi ölçekler için en uygun olan Cronbach Alpha katsayısı SPSS 20 programıyla hesaplanmıştı. Görsel Sanatlar Dersine Yönelik Tutum Ölçeği’nde bulunan 28 maddenin toplamı için iç tutarlılık katsayısı (Cronbach Alpha) 0,923 olarak hesaplanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Anahtar kelimeler: Görsel sanatlar eğitimi, tutum ölçeği, tutum.

Abstract
The aim of this study is to develop a scale, to be used in primary school fourth grade Visual Arts Class. Our study group consists of 174 students, randomly selected from two different primary school in Ankara during 2009-2010 spring semester. An item pool of 3 items has been prepared, based on literature search and expert views. In order to determine the structural validity of the scale, exploratory and confirmatory factor analyses have been performed, through SPSS 20 programme and LISREL programme respectively. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) value of the scale has been found as 0,896. Following the statistical analysis, Barlett Sphericity test result (?2=2141,255, df=378, p<.001) has been found to be meaningful. In the exploratory factor analysis of the scale, it has been observed that 31 items have been distributed into a single factor, and these factors explain 62,57% of the variance. Following the statistical analyses, it has been found as ?2=729,09; df= 350, p= 0.00, CFI=0,94, RMSEA= 0.079 for the Attitude Scale. Both RMSEA and CFI indexes have produced parallel results to each other. The results of exploratory and confirmatory factor analyses have been accepted as an indication for the structural validity of the scale. A reliability study has been performed for the scale at the final stage. In order to determine the reliability of the scale, Cronbach Alpha coefficient SPSS 20 programme has been used, which is the most appropriate for likert type scales. The internal consistency coefficient for the total of the 28 items, which are found in the Visual Arts Class Attitude Scale has been calculated as (Cronbach Alpha) 0,923.

Keywords
Key words: Visual arts education, attitude scale, attitude.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri