English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İLKOKULLARDA GÖREV YAPAN OKUL YÖNETİCİLERİNİN OKULLARINI ÖRGÜTSEL VE TOPLUMSAL DEĞERLERE GÖRE YÖNETMESİ VE BU DEĞERLERİ KAZANDIRMASI İLE İLGİLİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
(TEACHER OPINIONS ABOUT PRIMARY SCHOOL ADMINISTRATORS’ MANAGEMENT OF THEIR SCHOOLS BY ORGANIZATIONAL AND SOCIAL VALUES AND ACQUISITION OF THESE VALUES )

Yazar : Ahmet Akbaba  , Ferdi SOYCAN  
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 8
Sayfa : 285-315


Özet
Bu araştırmanın amacı, ilkokul yöneticilerinin okullarını örgütsel ve toplumsal değerlere göre yönetmesi ve bu değerleri kazandırması ile ilgili öğretmen görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırma Nicel araştırma yöntemlerinden betimsel bir çalışmadır. Veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen “Yönetici ve öğretmen görüş ölçeği” kullanılmıştır. Evren olarak Van il merkezindeki 79 ilkokul, örneklemini ise kura yöntemiyle seçilen 25 ilkokuldaki 250 öğretmen oluşturmuştur. Elde edilen veriler SPSS programıyla çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda, Öğretmenler; yöneticilerin, başarı, yönetim etiğine uyma, özgüven, işe bağlılık, olgunluk ve demokratlık ilkelerini olumlu yönde uyguladıkları, erkek öğretmenlerin; yöneticilerin laiklik, özsaygı ve uyum gibi ilkelerin uygulanmasına kadın öğretmenlere oranla daha olumlu baktıkları sonucuna ulaşılmış. Ayrıca öğretmenlerin, kendi bireysel değerlerinin, çalıştıkları okulun değerleriyle uyum içinde olduğu sonuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Değer, Toplumsal Değer, Örgütsel Değer, İlkokul, Örgüt

Abstract
The purpose of this research is to reveal opinions of teachers about primary school administrators’ management of their schools by organizational and social values and acquisition of these values. The research is a descriptive study that is one of the methods of qualitative research. “The scale of administrator and teacher opinion” developed by researcher was used as a data collection The universe of the study was composed of 79 primary schools in Van city center and the sample of the study was composed of 250 teachers chosen from 25 primary schools by lot. The obtained Data were analyzed using SPSS package. As a result of the study research, it was concluded that teachers think administrators implement positively the principles of success, conformity of administration ethics, self-confidence, work commitment, maturity and democracy; compared to female teachers, male teachers lean towards such principles as secularism, self-esteem and accordance that administrators implement. It was also concluded that teachers’ own personal values were in accord with the values of schools that they work.

Keywords
Values, social Values, organizational Values, Primary School, organization

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri