English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MODELLEMEYE DAYALI ÖĞRETİMİN 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SES KONUSUNDAKİ KAVRAMSAL GELİŞİMİNE ETKİSİ
(EFFECT OF MODELLING LEARNING ON SOUND RELATED CONCEPTUAL DEVELOPMENT OF PRIMARY SCHOOL 4TH GRADE STUDENTS )

Yazar : Onur BİRİNCİ  , Zeki APAYDIN  
Türü :
Baskı Yılı : 4
Sayı : 7
Sayfa : 22-43


Özet
Bu araştırma ile modelleme döngüsüne göre işlenen ses konusunun ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin bu konudaki kavramsal gelişimini nasıl etkilediğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma yaklaşımının benimsendiği çalışma tek gruplu olup ön test – son test şeklinde yapılandırılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak ilgili alan yazın ve fen bilimleri dersi programı çerçevesinde hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme soruları kullanılmış olup çalışma grubunu Rize ili Ardeşen ilçesindeki bir ilkokulda okuyan ve amaçlı olarak seçilen bir sınıftaki 33 dördüncü sınıf öğrencisi (16 erkek, 17 kız) oluşturmaktadır. Uygulama 2015 – 2016 eğitim - öğretim yılının ikinci döneminde yapılmış ve öğretim süreci 6 ders saati sürmüştür. Uygulama öncesi ve sonrasındaki görüşmelerden elde edilen veriler betimsel olarak analiz edilip kavramsal bilgi düzeylerine göre sınıflandırılmıştır. Ulaşılan sonuçlara göre ses konusunun modellemeye dayalı olarak öğretimi dördüncü sınıf öğrencilerinin ses kavramına, sesin oluşumu ve sesin yayılmasına ilişkin kavramsal gelişimini olumlu, ses kaynakları ve ses şiddetine ilişkin kavramsal gelişimini ise kısmen olumlu etkilemektedir. Ayrıca modellemeye dayalı öğretimin öğrencilerin ses konusundaki kavram yanılgılarını azalttığı ortaya çıkmıştır. Elde edilen sonuçlara göre yapılacak yeni araştırmalara ve program geliştirmeye yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Modellemeye dayalı öğretim; ses kavramı; kavramsal gelişim; ilkokul

Abstract
The objective of this study is to determine the effect of modelling learning cycle on conceptual development concerning the topic of sound of fourth grade primary school students. The research is a qualitative study and a non-experimental one where group pre-test and post-test pattern is used. Semi-constructed interview questions were used as a data collection tool. This study was conducted with 33 (16 boys, 17 girls) participants enrolled in a public school in a medium sized city of East Black Sea Region of Northern Turkey. Qualitative raw data was analysed in accordance with descriptive method. In the next step, the answers of participants were classified for conceptual knowledge levels. As a result of the findings, it was seen that modelling learning cycle process positively affected the conceptual development of students concerning sound concept, formation of sound and sound propagation but sound sources and intensity of sound were partially affected. In addition, modelling learning cycle reduced misconceptions of students about the topic of sound. Consequently some recommendations have been put forward for new science learning studies.

Keywords
Modelling learning cycle; concept of sound; conceptual development; primary school

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri