English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE YARATICI YAZMA YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİ
(Effectiveness of creative writing method in Geography teaching )

Yazar : Sibel Işık Mercan    
Türü :
Baskı Yılı : 4
Sayı : 7
Sayfa : 131-140


Özet
Son 10 yıldır Türkiye’de coğrafya öğretiminde öğrenci merkezli bir yaklaşım olan yapılandırmacı yaklaşıma uygun öğretim programları geliştirilip uygulanmaya başlanmıştır. Bu durumun paralelinde farklı yöntem ve tekniklerin coğrafya dersinde kullanımıyla ilgili çeşitli çalışmalar yapılmakta ve zengin bir literatür oluşturulmaktadır. Bu literatürün buluştuğu zemin; öğrencilerin öğrenmeye karşı istekli olmalarının başarıyı arttırdığı yönündedir. Bu nedenle öğrencilerin hayal dünyalarını en iyi ifade eden yollardan biri olan hikayelerin günlük yaşamdaki olaylarla ilişkilendirildiğinde birçok bilim dalının öğretiminde olduğu gibi coğrafya öğretiminde de öğrenmeyi anlamlı kılması beklenmektedir. Bu araştırmanın amacı; Coğrafya konularını öğrenmede 10. Sınıf öğrencilerinin yaratıcı yazma yoluyla elde ettiği hikâyelerin sınıf içi etkinlikler kullanılmasının öğretime etkisini belirlemektir. Bu çalışma 2012-2013 Eğitim- Öğretim yılında Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı bir Anadolu Lisesinde 10. sınıf öğrencileri ile yapılmıştır. Araştırmaya toplam 50 öğrenci katılmıştır. Bunlardan 25’i deney grubu, 25’si ise kontrol grubudur. Araştırmada 5 seçenekli çoktan seçmeli 25 maddeden oluşan akademik başarı testi kullanılmıştır. Araştırmanın uygulama süreci 4 haftadır. Araştırma sonucunda yaratıcı yazma destekli sınıf içi etkinlikleri ile öğrenim yapılan deney grubundaki öğrencilerin akademik başarılarındaki artışın, kontrol grubuna göre anlamlı bir farklılık gösterdiği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Hikaye, Coğrafya Öğretimi, Yaratıcı Yazma Yöntemi, Akademik Başarı.

Abstract
For last ten years, curriculums appropriate to constructivist approach which is student centered, have begun being applied in teaching Geography. Along with this, various studies are conducted on different techniques and methods to use in Geography lesson and rich literature is created. The ground on which this literature is, supposes that students' willingness increases the success. Therefore, it is expected that stories which is one of the ways expressing the imaginary world of students, make learning process meaningful like in many other sciences, when they are associated with daily events. The purpose of this study is to determine the effect of using stories which students gain through creative writing method in learning Geography in classroom activities, on teaching. This study is carried out in an Anatolian High school depending on Bursa Provincial Directorate of Education with 10th grade students in 2012-2013 education year. 50 students participated in the study in total. 25 of those are in experimental group and another 25 of those are in control group. Academic Success test consisted of 5 multiple choices, 25 items and Geography course attitude scale are used. Implementation process of the study is 4 weeks. In result of the study, it is determined that the increase in academic success and attitudes of experimental group students who were taught with creative writing supported classroom acitivities, shows significant difference when compared to the control group.

Keywords
Story, Teaching Geography, Creative Writing Method, Academic Success

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri