English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


PERFORMANS GÖREVİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ÜÇLEME: ÖZ, AKRAN VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞERLENDİRMESİ
(A TRIPLET ON PERFORMANCE-BASED ASSESSMENT: SELF, PEER AND RATER ASSESSMENTS )

Yazar : ŞEYMA UYAR  , Kenan DEMİR, Burcu AKSEKİOĞLU  
Türü :
Baskı Yılı : 4
Sayı : 7
Sayfa : 69-80


Özet
Bu çalışmada, ölçme ve değerlendirme dersinin vize sınavı kapsamında yapılan öğrenci performans görevlerinin öz, akran ve öğretim üyesi tarafından puanlandığı durumlar arasındaki farklılıklar incelenmiştir. Araştırma, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik, Okul Öncesi ve Türkçe Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören toplam 157 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada öğrencilerden ders sürecinde işlenen kavramların gerçek yaşamdaki karşılıklarını şiir, karikatür, bulmaca, müzik, dans, şarkı sözü, drama oyunu, film, hikaye gibi farklı ve yaratıcı yollarla ifade etmeleri ve performans görevi hazırlayarak sunmaları istenmiştir. Puanlama sürecinde öğrencilerden kendilerinin ve arkadaşlarının performans görevlerini önce genel olarak, sonra dereceli puanlama anahtarı (rubric) kullanarak puanlamaları istenmiştir. Daha sonra da dersi yürüten öğretim üyesi aynı puanlama anahtarına göre performans görevlerini puanlamıştır. Kısmen, öğrencilerle birlikte geliştirilen dereceli puanlama anahtarı “yaratıcılık”, “öğrenme”, “anlatım” ve “emek-çaba” ölçütleri ile “usta”, “kalfa”, “çırak” ve “acemi” derecelerinden oluşturulmuştur. Bu çalışma sonunda, üç ayrı puanlayıcıdan elde edilen beş ayrı puan arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Yapılan bağımlı gruplar t testi sonuçlarına göre akranların verdiği genel ve rubric puanlar arasında anlamlı bir fark olduğu, akranların rubric kullanarak verdikleri puanların daha düşük olduğu bulunmuştur. Verilen puanların cinsiyete göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğine ilişkin bağımsız gruplar t testi sonuçlarına göre kız öğrencilerin kendilerine ve akranlarına daha yüksek puan verdikleri görülmüştür. Öz, akran ve öğretim üyesinin verdiği puanlar arasındaki ilişkiler ise tek faktörlü varyans analizi ile incelenmiş ve puanlar arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Öz değerlendirme, akran değerlendirme, öğretim üyesi değerlendirmesi, dereceli puanlama anahtarı (rubric)

Abstract
In this study, the differences among the processes of scoring of performance assignments which are done for the mid-term exam of the lesson, Measurement and Assessment, and by students, peers and raters are examined. The sample group of this study consists of 150 students from the division of Elemantary Mathematics, Preschool Education and the department of Turkish language Teaching at Mehmet Akif Ersoy University. During the study, it is asked that the students use the equivalents of the concepts, which have been mentioned in the lesson process, by various creative ways such as poem, caricature, puzzle, music, dance, lyrics, drama, film, and story and present after preparing a performance assignment. It is asked that the students first score by regarding the whole and then by use of rubrics. Afterwards, the raters, who are the instructors at the departments of the students in the sample group, score performance assignments by the way the students have used. The rubric, which have partly been formed with the students, is consisted of the criterion of, ‘‘creativity’’, ‘‘learning’’,”expression”, ‘‘effort-extersion’’ and levels of ‘‘master ’’, ‘‘master-builder’’, ‘‘apprentice ’’, ‘‘inexperienced’’. At the end of this study, the relationships among five different scorers formed from three different scorers are examined. It is reached that peers give lower scores by use of rubric and there is a remarkable difference between scoring the whole and scoring by means of rubric by the peers in respect of the results of applied paired sample t-test. It is seen that female students give higher scores to themselves and their peers in respect of the results of the Independent Samples t test on whether given scores differ remarkably according to gender. The relationships among the scores given by the students, the peers and the raters are examined by the one way analysis of variance and it is determined that there is a significant difference among these scores.

Keywords
Self-assessment, peer assessment, rater assessment, rubric;

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri