English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Doğa Eğitimi Tabanlı Serbest Zaman Etkinliklerinin Üniversite Öğrencilerinin Denetim Odağı Üzerine Etkisi
(The Effects of Outdoor Education Based Leisure Time Activities on University Students’s Locus of Control )

Yazar : Güçlü ÖZEN  Şerife Vatansever  
Türü :
Baskı Yılı : 4
Sayı : 6
Sayfa : 103-112


Özet
Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin katıldıkları doğa eğitimi tabanlı serbest zaman etkinliklerinin onların denetim odağı üzerine etkisini belirlemektir. Doğa eğitimi tabanlı serbest zaman etkinliklerini, katılımcıları kendi sınırlarını ve diğerlerini tanıma fırsatları yaratan, onu pasif değil aktif kılan ve yaşayarak öğrenmesine yol açan sportif bir etkinliğin öte bir öğrenme noktası olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışmada ön test –son test kontrol gruplu deneme modeli kullanılmıştır. Çalışmaya 240 öğrenci ( 140 erkek- 100 kadın) katılmış ve rastgele yöntem ile grup ikiye bölünmüştür. Grubun yaş ortalaması 21.58±2.52. Deneme grubu haftada iki gün, toplamda doksan gün süren bir uygulamaya katılmıştır. Bu süre zarfında kontrol grubu herhangi bir aktiviteye katılmayıp normal yaşantısına devam etmiştir. Veri toplamak için Rotter (1966)’in İç-Dış Kontrol Odağı Ölçeği kullanılmıştır Yapılan istatistiksel analizler sonucunda, kontrol ve deneme grubu ön testleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05). Kontrol grubu ön test-son test puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamış (p>0.05); deneme grubu ön test-son test puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0.05). Cinsiyet bağımsız değişkeni açısından ön test, son test ve farkların farkı puanları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05). Sonuç olarak, doğa eğitimi tabanlı serbest zaman etkinliklerinin katılımcıların denetim odağı üzerinde dıştan içe doğru bir harekete sebep olduğu, bu durumunda olumlu olarak algılanabileceği söylenebilir. Cinsiyet farklılığının eğitim çıktıları üzerinde etkisi olmadığı ve kadın ve erkek katılımcılar için uygun hazırlandığından bahsedilebilir.

Anahtar Kelimeler
Denetim odağı, serbest zaman etkinliği, yaşayarak öğrenme

Abstract
The aim of this research was to determine the effect of outdoor education based leisure time activities on their locus of university student. Outdoor education based leisure time activities, which creates opportunity of learning theirs and other participants limits and creates an option to learn actively but not passive. It represents itself as a learning point other than just a sportive activity. In the research has been used pretest – post test experimental model with control group. 240 students attended to the research (140 men, 100 women) and the group has been divided to 2 by random method. The avarage age of the group is 21,58 +-2,52. Test group attended to practice twice a week in total 90 days. Control group didn’t attend any activity in this time and carried on with their normal life. Roter’s (1966) internal and external locus of control scale has been used for gathering of data. Result of statistical analysis showes that there is no significant differences between preliminary test of control and experimental groups (p>0,05) as a statically. There is no significant difference between preliminary test – final test of control group as a statically (p>0,05). Statical analysis found significant difference between experimentel group’s preliminary test – final test results. (p<0,05) There is no number of statically significant differencies between preliminary test – final test in terms of gender argument.(p>0,05) As a result we can say that outdoor education based leisure time activities causes effects on participants’s locus of control movements from outside towards inside and it can say that this is a positive perception. Gender differences don’t make any effects on educational output and we can mention that preparation is suitable for men and women particapants.

Keywords
Locus of control, leisure time activity, learning by experience

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri