English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Ortaöğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının “Sözsüz İspatlar” ile Yaşadıkları Zorluklar Hakkındaki Görüşleri
(Secondary Mathematics Pre-Service Teachers’ Opinions About The Difficulties With “Proof Without Words” )

Yazar : Kübra POLAT  , Handan DEMİRCİOĞLU  
Türü :
Baskı Yılı : 4
Sayı : 7
Sayfa : 81-99


Özet
Matematik eğitiminde birçok araştırmacı görselleştirmenin ve ispatın önemini vurgulamaktadır ve de bu konu ile ilgili çalışmalar halen devam etmektedir. Görsel veya sözsüz ispatlar, tümevarımsal adımların, şekiller, diyagramlar veya grafiklere dayalı olduğu ispatlardır. Bu çalışma ortaöğretim matematik öğretmeni adaylarının sözsüz ispat yapma sürecinde yaşadıkları zorluklar ile ilgili görüşlerini belirlemek amacı ile yapılmıştır. Çalışma, nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılarak yürütülmüştür. Çalışmanın katılımcılarını İç Anadolu’da bulunan bir devlet Üniversitesi’nde 2013-2014 eğitim öğretim yılında açılmış olan “Alan Eğitiminde Araştırma Projesi” dersini alan 5. Sınıfta öğrenimlerine devam eden 1. öğretime kayıtlı 26 ve 2. öğretime kayıtlı 31olmak üzere toplam 57 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veriler dönem sonunda öğretmen adaylarına yöneltilmiş olan açık uçlu soru ile toplanmıştır. Bu açık uçlu soru ortaöğretim matematik öğretmeni adaylarının bu süreçte yaşadıkları zorluklar ile ilgili görüşlerini ortaya çıkarmak için kullanılmıştır. Veriler yazılı olarak toplanmıştır. Verilerin analizinde, öğretmen adaylarının cevapları benzerlik ve farklılıklarına göre tematik olarak sınıflandırılarak analiz edilmiştir. Çalışmanın sonuçları, öğretmen adaylarının sözsüz ispatlarla ile en fazla zorlandıkları yerlerin verilen şekilleri anlayamama, açıklama olmaması, sözsüz ispat ile cebirsel ispat arasında ilişki kuramama, alan bilgisi eksikliği, kaynak sıkıntısı olduğunu göstermiştir. Bu nedenle sözsüz ispatların, zorlayıcı fakat öğrencilerin uzamsal görselleştirme ve uzamsal muhakeme becerini geliştirilebildiği söylenebilir. Çalışma sonucunda elde edilen sonuçlara dayalı olarak bazı önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
İspat, sözsüz ispat, görselleştirme, matematik eğitimi, matematik öğretmeni adayları

Abstract
Many researchers have stressed the importance of visualization and proof in the learning of mathematics and have remarked that research in mathematics education has still a lot to develop about this topic. Visual proofs or proof without words are proofs where the deductive steps are based on figures, diagrams or graphs. This study was conducted to determine secondary mathematics preservice teachers’ opinions about the difficulties with “proof without words”. Case study method was used in this study. Participants of the study consist of 57 secondary mathematics pre-service teachers who were fifth-year students in a state university located in the Central Anatolia. The study was conducted in 2013-2014 education and teaching year in the lesson that “Investigation Projects in Field Education”. Research data was obtained through the open-ended question that directed to pre-service teachers at the end of the period. The open-ended question is exerted to expose the secondary mathematics pre-service teachers’ opinions about the difficulties that they experience in this process. Data were collected in writing. In the analysis of the data, the answers of pre-service teachers were thematically classified in regard to the similarities and differences among their responses. The results of the study indicated that pre-service teachers they had problems inability to understand the given shapes, lack of explanation, failure to develop relationships between proof without words and algebratic proof, lack of knowledge of the field, lack of resources. Therefore, it is said to be proof without words can be challenging and can develop student’s inductive reasoning, spatial reasoning, mental rotation and spatial visualization abilities. Some suggestions were based on the results obtained in this study.

Keywords
Proof, proof without words, visualisation, visual proof, mathematic education, pre-service teachers

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri