English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDEKİ YETERLİLİKLERİ
(COMPETENCE OF SOCIAL SCIENCE TEACHERS IN INCLUSIVE EDUCATION )

Yazar : Bülent AKSOY  , Zeynep Yaylacı  
Türü :
Baskı Yılı : 4
Sayı : 6
Sayfa : 19-40


Özet
Bu çalışmanın amacı, sosyal bilgiler öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimi konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip olup olmadıklarını ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma evrenini 2014-2015 eğitim öğretim yılında Ankara ilinde görev yapan sosyal bilgiler öğretmenleri, örneklemini ise Ankara il merkezinde (Çankaya, Yenimahalle, Keçiören) görev yapan 102 sosyal bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma verileri, araştırmacılar tarafından geliştirilen, beşli likert tipi 29 maddeden oluşan “Kaynaştırma Eğitimi Yeterlilikleri” anketi ile toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistik, bağımsız örneklem için t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) teknikleri kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre kaynaştırma eğitimi konusunda sosyal bilgiler öğretmenlerinin öğretim sürecini planlama ve düzenlemede yeterli bilgi ve beceriye sahip oldukları, izleme ve değerlendirme süreci ile mesleki gelişim sağlamada yetersiz oldukları ortaya çıkmıştır. Ayrıca sosyal bilgiler öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimini destekledikleri; fakat kaynaştırma eğitimi konusunda kendilerini yeterli görmedikleri sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Kaynaştırma eğitimi, sosyal bilgiler öğretmeni, yeterlik.

Abstract
The aim of this study is to present whether the teachers of social science have adequate information and ability about inclusive education. The target population of this research includes the teachers of social science working in Ankara in 2014-2015 school year, and the sample of this research includes 102 teachers of social science working in Ankara city center (Çankaya, Yenimahalle, Keçiören). Research data are collected with the “Inclusive Education Competence” questionnaire comprised of 29 quantitative questions whose validity and reliability are insured. Analysis of the data, descriptive statistics, t-test for independent samples, one-way anova was used. According to the findings, it is become evident that in inclusive education, social science teachers have adequate information and ability about planning and organizing the teaching process, but they are inadequate in observing and evaluating process and in enabling vocational development. In addition, it is found out that social science teachers support inclusive education; however, they find themselves inadequate in inclusive education.

Keywords
Inclusive education, social science teacher, competence.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri