English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sanatsal Biçimlendirme İlkelerinin Öğretimine Yönelik Öğretim Materyali Tasarım Sürecinin Resim-İş Öğretmen Adaylarının Bilişsel Alan Kazanımlarına Etkisi
(Cognitive Domain Benefits of the Visual Arts Teachers of the Faculty of Artistic Teaching Material Design Process for Forming Principles )

Yazar : Elif MAMUR YILMAZ  Sema BİLİCİ  
Türü :
Baskı Yılı : 4
Sayı : 6
Sayfa : 85-102


Özet
Bu araştırma, sanatsal biçimlendirme ilkelerinin öğretimine yönelik öğretim materyali tasarım sürecinde resim-iş öğretmen adaylarının yaşadıkları deneyimlerin onların bilişsel alan kazanımlarına etkisinin nasıl olduğunu tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu AİBÜ Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim gören ve ÖTMT dersini alan otuz beş öğretmen adayından oluşmaktadır. Nitel özellikler taşıyan bu araştırmaya veri toplamak için görüşme, gözlem ve doküman analizi yöntemleri kullanılmıştır. Elde edilen veriler Nvivo 7 Nitel veri çözümleme programında analiz edilmiştir. Verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmada öğretmen adaylarının öğrenme etkinliğine girişte öğretim materyali ile ilgili bilgilerinin aşinalık-tanıma düzeyindeyken program sonunda üst düzey becerilere ulaşılması nedeniyle uygulanan programın etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçtan hareketle öğrencileri düşünmeye sevk edecek, üst düzey düşünme becerilerini kullanmayı gerektirecek öğrenme ortamları oluşturulması ve çeşitli öğretim materyalleri ile desteklenmiş zengin öğrenme ortamları sunulması önerilerinde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
görsel sanatlar (resim-iş) öğretmen adayları, öğretim materyali tasarımı, görsel sanatlar eğitimi ve öğretimi.

Abstract
This study aimed to determine how effects the teaching material design process carried out by preservice art teachers for the teaching of the principles of art organization to primary school students had on the cognitive domain acquisitions of preservice teachers. The study group consisted of 35 preservice art teachers enrolled in the course called "Teaching Techniques and Material Design", studying at the Department of Art Education in the Faculty of Education in Abant İzzet Baysal University, Bolu, Turkey. The study was dealt with as a qualitative research methodology and designed as a case study. Methods of interview, observation, and document analysis were used to compile data. The data collected by interviews, observations and document analysis was transferred to electronic format and analysed with Nvivo 7 Qualitative Data Analysis software. Analysis of data was conducted by content analysis methodology. The findings of the study showed that whereas preservice teachers' knowledge on teaching material design was at familiarity level at the beginning of learning activities provided, they acquired a proficient level of knowledge at the end of the activities, and thus it can be concluded that the education programme followed in the study was effective. This ultimately the movement will dispatch students to think, to create learning environments that require higher-order thinking skills and use of rich learning environment supported by a variety of teaching materials have been made in the proposal submission.

Keywords
visual arts education and training, teaching material design, educational materials, visual arts tea

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri