English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Küresel Bağlantılar Öğrenme Alanında Yer Alan Kavramların Öğrenilmesinde Kavram Analizi Yönteminin Öğrenci Başarısı Ve Tutumuna Etkisi
(The Effect Of The Contextual Analysis Method In Learning The Concepts Found In The Learning Domain Of Global Connections On Student Success And Attitude )

Yazar : Serpil Demirezen  Prof. Dr. Refik TURAN  
Türü :
Baskı Yılı : 4
Sayı : 6
Sayfa : 1-18


Özet
Bu araştırmanın amacı; Sosyal Bilgiler Dersi 7. Sınıf Küresel Bağlantılar öğrenme alanındaki kavramların öğrenilmesinde kavram analizi yönteminin öğrenci başarısına ve tutumlarına etkisini ortaya koymaktır. Bu amaçla, deney ve kontrol gruplarının Kavram Başarı Testi ve Sosyal Bilgiler Dersi Tutum Ölçeği ön test ve son test puanları analiz edilerek kavram analizi yönteminin öğrenci başarısına ve derse yönelik tutuma etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Ankara il merkezinde random yöntemle belirlenmiş olan bir ilköğretim okulunun 7. sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Ön test-son test kontrol gruplu deneme modelinin kullanıldığı araştırmanın bağımsız değişkeni kavram analizi yöntemi, bağımlı değişkeni ise öğrencilerin Küresel Bağlantılar öğrenme alanındaki kavramları öğrenme başarılarıdır. Araştırmada elde edilen bulgular ışığında, kavram analizi yönteminin, öğrencilerin kavram öğrenme başarısını arttırmada etkili bir yöntem olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca bu yöntemin uygulandığı öğrenci grubunun, Sosyal Bilgiler dersine yönelik tutumlarının olumlu yönde artış gösterdiği belirlenmiştir. Bu sonuçlara dayalı olarak Sosyal Bilgiler program çalışmalarına, programın uygulayıcısı konumundaki öğretmenlere ve ileride yapılacak olan araştırmalara yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Kavram, Kavram Öğretimi, Kavram Analizi, Küresel Bağlantılar

Abstract
The aim of this study was to reveal the effect of the contextual analysis method in learning the concepts found in the learning domain of Social Studies seventh grade global connections on student success and attitude. To achieve this aim, the effect of the contextual analysis method on student success and attitude was tried to determine by analyzing the pretest and posttest scores of the experimental and control groups in Contextual Success Test and The Social Studies Attitude Scale. The sample of the research consisted of the seventh grade students of an elementary school in the city center of Ankara in the second term of 2009/2010 educational years. They were chosen with the random method. The independent variable of the research was the contextual analysis method and the dependent variable was the students’ success in learning the concepts found in the learning domain of global connections. In the light of the findings achieved from the research, it was concluded that the contextual analysis method was an effective method in increasing the students’ success in learning concepts. In addition, it was determined that the attitudes (towards the social studies subjects) of the student group to whom this method was applied positively increased. With regard to these results, some suggestions were given to the program studies related to social studies, the teachers as applicators of the programs and the future researches.

Keywords
Concept, Concept Teaching, Concept Analysis, Global Connections

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri