English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BİLİM VE SANAT MERKEZİ (BİLSEM) YÖNETİCİLERİNİN DEĞİŞİMİ YÖNETME YETERLİLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
(Opinions of Science and Art Centre (BILSEM) Administrators Concerning Their Competencies of Change Management )

Yazar : Mahmut POLATCAN  , Muhammet İbrahim AKYÜREK  
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 8
Sayfa : 342-353


Özet
Özet Bu araştırmada Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) müdürlerinin kurumlarında değişimi yönetme yeterliliklerine ilişkin görüşlerini belirlenmesi ve bazı değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Nicel araştırma yöntemlerinden tarama modelinin kullanıldığı bu araştırmada veriler “Değişim Yönetimi Yeterlilik Ölçeği” ile toplanmıştır. Araştırmaya Türkiye’deki BİLSEM’lerde müdür olarak görev yapan 74 yönetici katılmıştır. Verilerin analizinde; eğitim durumu, yaş, kıdem ve kurumda çalışma süresi değişkenlerine göre t-testi, tek yönlü varyans (ANOVA) analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda kurum müdürlerinin değişiklik ihtiyacını belirleme, değişikliği teşhis etme, değişikliği planlama, değişikliği uygulama ve değişikliği değerlendirme alt boyutlarında değişimi yönetme yeterliliklerinin oldukça yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca kurum müdürlerinin eğitim durumu, kıdem, kurumdaki çalışama süresi ve yaş bağımsız değişkenlerine göre değişimi yönetme yeterliliklerine ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık saptanamamıştır.

Anahtar Kelimeler
Değişimi yönetme yeterliliği, BİLSEM, yönetici

Abstract
In this study, it is aimed to find out the opinions of Science and Art Centre Administrators concerning their competencies of change management in their institutions and to examine according to some variables. In this study in which the survey model is used as a quantitative research method, the data has been collected by “Change Management Competencies Scale”. 74 administrators working at Science and Art Centres in Turkey as a director have participated in the study. In the data analysis, t-test, one way analysis of variance (ANOVA) has been used according to the variables of educational background, age, seniority and the working time passed in the institution. At the end of the research, it has been seen that the institution directors’ sufficiency of managing the change in the sub dimensions of determining the necessity of change, diagnosing the change, planning the change, implementing the change and evaluating the change is considerably high. Moreover, no significant difference has been assigned in the opinions of institution directors related to managing the change according to the independent variables of educational background, age, seniority and the working time passed in the institution.

Keywords
Change management competencies, BİLSEM, administrator.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri