English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖĞRETMEN ADAYLARININ SANAT EĞİTİMİ SÜRECİNDEKİ TEKNOLOJİ ALGILARI
(CANDIDATE TEACHERS’ PERCEPTIONS TOWARDS TECHNOLOGY DURING THE PROCESS OF ART EDUCATION )

Yazar : Ahu Simla Değerli  İ. Halil TÜRKER  
Türü :
Baskı Yılı : 4
Sayı : 6
Sayfa : 62-74


Özet
Yaşadığımız bilim ve teknoloji çağında görülen hızlı değişim ve gelişmeler toplumların yapısını da değiştirmektedir. Buna bağlı olarak sanat eğitimin amaçlarında ve yöntemlerinde değişmeler olmaması olanaksızdır. Günümüzde teknolojik gelişmeler doğrudan plastik sanatları etkilemekte ve geleneksel tekniklerin yerine sürekli değişen teknikleri önermektedir. Multimedya teknolojilerinden malzeme teknolojilerindeki yeniliklere kadar geniş bir alan içinde resim sanatı yeni ifadeler meydana getirirken bunun sadece sanatsal alanını değil sanat eğitimini de etkilemesi kaçınılmazdır. Bu çalışma, eğitim fakültesi güzel sanatlar eğitimi bölümü resim-iş eğitimi anabilim dalında okuyan öğrencilerin sanat eğitimi sürecinde teknoloji farkındalıklarını, onu nasıl algıladıklarını, var olan teknolojileri sanat eğitimleri sürecinde kullanıp kullanmadıklarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma grubunu elverişli örneklem yöntemiyle seçilen 50 kişi oluşturmaktadır. Araştırma grubuna 26 maddelik anket uygulanmıştır. Anket 3 bölümden oluşmaktadır. I. bölüm 10 maddelik demografik bilgileri içermektedir (cinsiyet, yaş, okul, fakülte, harçlık, kalınan yer, anne ve babanın eğitim düzeyi). II. bölüm 4 maddeden oluşmaktadır ve sahip olunan teknolojik imkânları, araç, donanım ve yazılımların kullanımını bilme düzeylerini içermektedir. III. bölümde ise öğrencilere teknoloji algılarını ölçmeye yönelik 13 madde yer almaktadır. Çalışmanın sonucunda ulaşılan veriler frekans ve yüzde analiziyle çözümlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Sanat eğitimi, teknoloji, resim, multimedya, öğretmen adayları

Abstract
Rapid change and development occurring in today’s science and technology era also changes the structure of the societies. Therefore, it is impossible for the goals and the methods of art education to remain stable. Today’s technological advancements effects the plastic arts directly and offers novel techniques instead of the conventional ones. The art of painting has been generating new expressions in a variety of fields from Multimedia Technologies to material technologies, and that is inevitable to affect not only the field of art, but also the art education. This study was conducted with the aim of determining the art department students’ technology awareness during the art education, how they perceived the technology, whether they used the existing technology in the process of art education or not. The study group was composed of 50 participants selected by convenience sampling technique. A questionnaire composed of 26 items was conducted. The questionnaire had 3 parts. The first part consisted of demographic information with 10 items. (gender, age, school, faculty, pocket money, the place they stayed, the education levels of the parents). The second part consisted of 4 items and those items were about the technological devices they possessed and their familiarity of using devices, hardware and software. The third part consisted of 13 items aiming at determining the students’ perceptions towards technology. The percentage and frequency analysis perform with the results of the study.

Keywords
Art education, technology, painting, multimedia, candidate teacher.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri