English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Öğretmenlerin Branş Tutum İlişkisi
( The Interrogation of Teachers’ Attitudes Accordingt to Their Subjects )

Yazar : SİBEL IŞIK MERCAN  MEHMET EĞİT  
Türü :
Baskı Yılı : 2
Sayı : 2
Sayfa : 224-241


Özet
Bu araştırmanın amacı öğretmen tutumlarının hangi özeliklerinin branşlara göre farklılık gösterdiğinin saptanmasıdır. Ayrıca yaş, cinsiyet, kıdem, medeni durum ve mezun olunan fakülte (eğitim/fen-edebiyat) parametrelerine göre tutum farklılıkları sorgulanmak istenmiştir. Kesitsel tipte olan bu araştırmanın örneklemini 2011-1012 öğretim yılı bahar yarıyılında, Bursa ili MEB ortaöğretim kurumlarında görev yapan 250 branş öğretmeni oluşturmaktadır. Veriler yüz yüze görüşme tekniği ile “Branş Öğretmenleri Tutum Ölçeği” uygulanarak toplanmıştır. Branş Öğretmenleri Tutum Ölçeği; ''mesleki sorumluluk ve ayrımcılık'' (boyut 1), "insancıl düşünsel yaklaşım'' (boyut 2), "öğrenci ve öğrenmeye karşı tutum" (boyut 3) ve "mesleğe karşı tutum" (boyut 4) alt alanlarından oluşmaktadır. Orta Öğretim kurumlarında çalışan 14 farklı branşı kapsayan veri toplama aracı; öğretmenin toplumsal ve mesleki kimliği ile öğretmenlik mesleğine bakışlarını saptamaya yönelik beşli likert tipte ve 47 maddeden oluşan bir ölçektir. Veriler t testi, varyans analizi (ANOVA) istatistik yöntemleri kullanılarak, Excel 7.0 ve SPSS 13.0 istatistik programında değerlendirilmiştir. Araştırma bulgularına göre; tüm branşlarda mezun olunan fakülte ile öğretmenlik tutumları (boyut 1, 2, 3, 4) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki (p<0.05) olmakla birlikte, sözel branşlarda (Türkçe, tarih, coğrafya, yabancı dil…) sayısal branşlara göre daha fazla mesleki sorumluluk sahibi oldukları ve ayrımcılığa karşı daha duyarlı oldukları ortaya çıkmıştır. Branş Öğretmenleri Tutum Ölçeği alt alanlarından “boyut 2”soruları incelendiğinde; sözel branşların sayısal branşlara göre pozitif bir yaklaşım içinde oldukları görülmektedir. “Boyut 3” sorularına bakıldığında; sayısal branşların, sözel branşlara göre daha olumsuz tutumlar sergileme eğiliminde oldukları belirlenmiştir. “boyut 4” sorularında sayısal ve sözel branşlar arasında anlamlı farka rastlanmamakla birlikte, sayısal branşların bu konuda daha duyarlı oldukları anlaşılmaktadır. Eğitim fakültelerinden mezun olan öğretmenlerin, boyut 2, boyut 3 ve boyut 4 sorularında öğretmen yetiştirmeyen fakültelerden mezun olan öğretmenlere göre anlamlı derecede daha olumlu tutumlar sergiledikleri ortaya koyulmuştur. “boyut 1” ve “boyut 3” te ise bu iki grup arasında anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir. 1-5 yıl arası deneyime sahip olan öğretmenlerin, daha fazla deneyime sahip olan öğretmenlerden ''mesleki sorumluluk ve ayrımcılık'' 1. boyutta anlamlı derecede daha olumsuz bir tutum içinde oldukları belirlenmişken, "insancıl düşünsel yaklaşım ve öğrenme" (boyut 2) ve "öğrenciye karşı tutum" (boyut 3) konularında sergiledikleri tutumların tecrübe yılına göre farklılık göstermediği yönündedir. Analiz sonuçlarına göre, mesleki sorumluluk ve ayrımcılık boyutunda (boyut l) evli öğretmenlerin evli olmayanlara göre anlamlı derecede daha sorumlu ve duyarlı oldukları görülmektedir. Buna karşın boyut 2’de evli olmayan öğretmenlerin evli öğretmenlere göre anlamlı derecede daha olumlu bir tutum sergiledikleri görülmektedir. 3. ve 4.boyutta evli ve evli olmayan öğretmenler arasında anlamlı bir fark yoktur. Bayan öğretmenlerin erkek öğretmenlere göre anlamlı derecede mesleki sorumluluk sahibi oldukları ve ayırımcılıklara karşı da daha duyarlı oldukları ortaya çıkan diğer sonuçlar arasındadır.

Anahtar Kelimeler
Öğretmen tutumları, öğretmen yeterlilikleri, mesleki alan yeterlilikleri

Abstract
In this research, it was aimed to determine which characteristics ofteachers’ attitudes differentiate according to their subjects. The research in cross-sectional form. Consists of 250 teachers working at schools of Bursa Ministery Education in the second therm, 2011-2012. The data was collected by applying the technique of force to face negotiation. The scale of branch teachers’ attitudes consists of these sub-subjects: ‘’Professional Responsibility and Differentation’’ ‘’Humane ideational Approach’’ and ‘’The attitide towards teachers and students’’ It is a kind of scale which consists of 40 items and five likert types to determire the social and Professional identites of different branch teachers’ and their approachto to the occupation of teaching. The data is evaluated in stastic programs suchas Excel 70 and SPS 13,0 by using t test, Variance Analysis, Statics Techniques. According to the findings obtained in the results of evoulating, it has been understood that there is a connection between the foculty from which graduated and attitudes of teachers’ and the ones working on literature and social studies are more responsible for their professions and more senstive to discrimination then there working on science. When subsubjects are scrutinized, different results can be obtained.

Keywords
Teachers’ Attitudes, Teacher competence, Professional Competences

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri