English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN DEĞERLER EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
(VIEWS OF SOCIAL STUDIES TEACHERS ON VALUES EDUCATION )

Yazar : Cengiz TAŞKIRAN  , Kenan BAŞ, Cengiz TAŞKIRAN, Birol BULUT  
Türü :
Baskı Yılı : 4
Sayı : 6
Sayfa : 75-84


Özet
Sosyal bilgiler öğretmenlerinin değerler eğitimine ilişkin görüşlerini belirlemeye yönelik olan bu çalışmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma 2013-2014 Eğitim Öğretim yılının ikinci döneminde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini Elazığ il sınırları içerisindeki devlet okullarında görev yapan Sosyal Bilgiler öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise Elazığ il merkezinde görev yapan 51 Sosyal Bilgiler Öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak (Merter ve Bozkurt, 2014) tarafından hazırlanan bir anket formu kullanılmıştır. Bu anket formu üç bölümden oluşmaktadır. Anket formunun birinci bölümünde araştırmaya katılan sosyal bilgiler öğretmenlerine ait kişisel bilgiler( cinsiyet, sosyal bilgiler öğretim programını okuma sıklığı, mesleki kıdem ve mezun olunan okul) yer almaktadır. Anket formunun ikinci bölümünde ise değerler eğitimine yönelik sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşlerini tespit etmeye yönelik 22 maddelik anket yer alırken, üçüncü bölümde de öğretmenlerin en fazla önem verdiği on değeri sıralamaları için bir adet açık uçlu soru bulunmaktadır. Verilerin analizinde SPSS istatistik programı kullanılmıştır. Veriler çözümlenirken “yüzde”, “frekans” ve “aritmetik ortalama” ile birlikte ilişkisiz örneklem t testi ve tek yönlü varyans analizi ANOVA kullanılmıştır. Analiz sonucunda öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu değerler eğitiminde okul aile iş birliğinin kurulması ve değerler eğitiminde okuldaki tüm birimlerin iş birliği içerisinde hareket etmesi gerektiğini vurgularken, üniversitelerde değerler eğitimine yönelik bir dersin verilmemesini de eksiklik olarak görmektedirler. Öğretmenler, en fazla önemsedikleri değerleri ise sırasıyla hoşgörü, saygı, dürüstlük, adalet ve sevgi olarak belirtmektedirler.

Anahtar Kelimeler
Değer, Değerler eğitimi, Değerlerin kazanımı, Sosyal bilgiler eğitimi

Abstract
In the present study that aimed to determine the views of social studies teachers on values education descriptive survey model was used. The study was conducted in the second semester of 2013 – 2014 academic year. Universe of the study included social studies teachers working in Elazığ province. Sample of the study consisted of 51 social studies teachers working in Elazıg city center. A survey form developed by Merter and Bozkurt (2014) was used as data collection tool in the study. This form has three sections. In the first section of the survey form personal information (gender, frequency of reading social studies instruction program, professional seniority and the school graduated) about participating social studies teachers were collected. In the second section of the survey form, there are 22 questions to determine the views of social studies teachers on values education, while in the third section, an open ended question is posed to teachers to list the ten most significant values in their opinion. SPSS statistical software was used for data analysis. Analysis of the data was conducted using percentages, frequencies and arithmetic mean, in addition to unrelated samples t-test and one way analysis of variance (ANOVA). Analysis results demonstrated that majority of the teachers stressed that school-family cooperation should be established and all units at school should act in cooperation in values education, while they also considered the lack of a course on values education in the universities as a drawback. The most significant values for the teachers were tolerance, respect, honesty, fairness and love, in order of significance.

Keywords
Value, values education, achievement of values, social studies education.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri