English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sınıf Öğretmenlerinin Öğrencilerde Yaratıcılığı Geliştirmeye Yönelik Öğretimsel Davranışları
(Elementary Teachers’ Instructional Practices To Promote Students’ Creativity )

Yazar : Ali Özel  , Nida Bayındır  
Türü :
Baskı Yılı : 3
Sayı : 5
Sayfa : 348-358


Özet
Her yeni gün bilgilere yenileri eklenmekte ve eski bilgiler göreceli olarak etkisini yitirmektedir. Yaratıcılık, yeni bilgilerin kaynağı olarak yenilenebilir, geliştirilebilir ve orijinal bilgi tasarımları olarak düşünülebilir. Öğretmenlerin sınıftaki öğretim uygulamaları çocukların yaratıcılığını desteklemekte yada köreltmektedir. Araştırma, sınıf öğretmenlerinin sınıf ortamında öğrencilerin yaratıcılığını geliştirmeye yönelik sergiledikleri öğretimsel davranışları kapsamaktadır.Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen ve tek boyutlu (öğretimsel davranış) olan anketle toplanmıştır. Yaratıcı öğretim örnekleri ve olası öğretmen davranışları ile ilgili literatür taranarak geliştirilen anket alan uzmanları ve öğretmenlerin görüşleri ile şekillendirilmiştir. Araştırma yaratıcı düşünme, yaratıcı düşünme teknikleri, problem çözme, analitik düşünme gibi alanlara hitap edecek şekilde oluşturulan maddelere likert ölçeği esas alınarak öğretmenlerin katılımları ölçülmüştür. Anketin güvenirlik katsayısı (0,87) uygulama için yeterli görülmüştür. 2015-16 öğretim yılında Kütahya il merkezine bağlı devlet okullarında 125sınıf öğretmenine uygulanan araştırma sonuçlarına göre, öğretmenlerin %60,0’ı derslerinde yaratıcılığı geliştirmeye yönelik ders işlediğini belirtmektedir. 0-5 yıl ve 16-20 yıl üstü kıdeme sahip öğretmenlerin öğretimlerinde yaratıcılığı geliştirmeye yönelik öğretimseldavranışlarında anlamlı farklılıkların yaşanmadığı görülmektedir. Bunun nedeni ise öğretmenlerin gerçekçi ve somut sonuçlara olan eğilimleri olarak değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler
Yaratıcılık, sınıf öğretmenleri, öğretimsel davranışlar.

Abstract
Each new day new information is added to existing ones and old information loses its effect relatively. As a source of new information, creativity can be considered as renewable, developable and original information designs. Teachers’ instructional practices either support children’s creativity or discourage it. This research investigates the instructional practices supporting students’ creativity in the classroom environment demonstrated by elementary teachers. A one-dimensional survey (educational behavior) was developed and conducted by the researchers and used as a data gathering tool. The survey was developed in the light of the relevant literature on creative teaching examples and on plausible teacher behaviors and finalized with experts and teachers opinions. Teachers’ opinions on creative thinking, creative thinking techniques, problem solving and analytical thinking were gathered using the likert type survey. The Cronbach’s coefficient found 0.87 and considered to be sufficient for this research. Conducted during 2015-16 academic year in public schools of Kütahya city center working with 125 elementary teachers, research results showed that 60% of the teachers claimed that they utilize instructional practices to promote creativity in their lessons. There is not a significant difference observed between teachers who have 0-5 and 16-20 and more seniority with regards to their instructional practices to promote creativity. The reason for this is assumed to be the teachers’ tendency towards realistic and tangible results.

Keywords
Creativity, elementary teachers, instructional practices

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri