English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÖĞRENCİLERDE BEDEN EĞİTİMİ DERS PROGRAMINDAN VE KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDEN KAYNAKLANAN SORUNLARININ İNCELENMESİ
(STUDYİNGTHEPROBLEMS OF PRİMARY SCHOOL TEACHERS DERİVEDFROMINCLUSİVEEDUCATİONANDPHYSİCALEDUCATİONPROGRAMME OF THESTUDENTSINNEED OF SPECİAL EDUCATİON )

Yazar : Pervin TOPTAŞ DEMİRCİ  Yrd.Doç.Dr. İkram ÇINAR, Yrd.Doç.Dr. Nevzat DEMİRCİ  
Türü :
Baskı Yılı : 2
Sayı : 2
Sayfa : 136-150


Özet
Bu çalışmada sınıf öğretmenlerinin özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin beden eğitimi ve spor ders programından ve kaynaştırma eğitiminden kaynaklanan sorunlarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlandı. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen anket uygulandı. Elde edilen verilerin frekans, yüzde (%) dağılımı ve aritmetik ortalama ( ) kullanılarak genel durum ortaya konmaya çalışılmıştır. Veri toplama aracının geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılmış; iç tutarlılık katsayısı .86 olarak hesaplanmıştır. Öğretmenlerin görüşüne göre, programdaki kazanımların açık ve anlaşılır olduğu, engellilerde beden eğitimi ve spor konu alanını kapsadığı belirlenmiştir. Ancak, engelli çocukların ihtiyaçlarını karşılamadığı, topluma uyumunu kolaylaştırmadığı, engelli öğrencilerin engelleri ve yetenekleri doğrultusunda hazırlanmadığı gözlendi. Sonuç olarak; engellilerde beden eğitimi ve spor dersi programından kaynaklanan sorunlar olduğu, öğrencilerin kaynaştırma eğitimi konusunda ciddi problemler yaşadığı belirlendi. Bu nedenle, beden eğitimi ders programından ve kaynaştırma eğitiminden kaynaklanan sorunların engellilerle ilgili eğitim ve öğretimi olumsuz etkilediği sonucuna varılabilir.

Anahtar Kelimeler
Özel Eğitim, Beden eğitimi, Kaynaştırma, sınıf öğretmeni

Abstract
In this study it was aimed to define the point of wievs of the clasroom teachers about the problems derived from physical education course programme and inclusive education of students. A question naire was applied such as data collecting tool. It was tried to find out the general position by using frequence, percentage rate and arithmetic mean. The reliability and credibility analyses of the data collecting tool were studied on and its internal cosistancy was 86. According to the teachers’ point of wievs, it was poited out that the gains of the study were clear and understandible, contained physical education subject area. But, it was observed that it didn’t meet the needs of the disabled students, didn’t make the adaptation of them to the society, wasn’t prepared acording to the students’ abilities. As a result it was understood that; there were problems derived from the physical education programme, the students faced to serious problems about inclusive education. Fort hat reason the problems derived from the physical education course programme and inclusive education.

Keywords
Special education, Physical education, Inclusive education, Classroom teacher.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri