English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
( EXAMINATION OF THE ATTITUDES OF 8TH GRADE PRIMARY SCHOOL STUDENTS REGARDING THE MUSIC LESSON ACCORDING TO DIFFERENT VARIABLES )

Yazar : Mehmet Serkan UMUZDAŞ  , Serpil UMUZDAŞ  
Türü :
Baskı Yılı : 3
Sayı : 5
Sayfa : 273-281


Özet
ÖZET Bu araştırma, ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin müzik dersine ilişkin tutumlarını incelemek amacıyla yapılmıştır. Tarama modelinin kullanıldığı araştırma Tokat il merkezinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Gaziosmanpaşa Ortaokulu’nda 2014-2015 öğretim yılı bahar döneminde öğrenim gören 497 öğrenci ile yapılmıştır. Araştırmada veri toplama amacıyla “kişisel bilgi formu” ve Umuzdaş (2012) “Müzik Dersine İlişkin Tutum Ölçeği” sekizinci sınıfta kullanılmak üzere yeniden uyarlanarak kullanılmıştır. Elde edilen veriler, t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları doğrultusunda öğrencilerin müzik dersine ilişkin tutumlarının genel olarak olumlu olduğu, müzik dersine ilişkin tutumlarının cinsiyetlerine, babanın öğrenim durumu, ailenin gelir ve özel müzik dersi alma durumlarına göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaşmadığı (p>.05), ancak annenin öğrenim durumuna göre ise istatistiksel olarak farklılık (p<.05) gösterdiği saptanmıştır. Ayrıca gelir durumu 0-500 tl arasında olan öğrencilerin müzik dersine ilişkin tutumu diğerlerine göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Müzik dersi, tutum, müzik dersine ilişkin tutum ölçeği

Abstract
ABSTRACT This study was designed to investigate the attitudes of high school students towards music course. The sample in the research, which was carried out by Survey methods, consisted of 497 students from five different high schools under the Ministry of Education in the city center of Tokat, in 2014-2015 academic year. The data was gathered with “Personal Information Form” and “Attitudes Towards Music Course Scale” which was developed by Umuzdas (2012). The data obtained were analyzed through t-test and one way variance analysis (ANOVA). Findings show that students have generally positive attitudes towards music lessons, the attitude of the students does not show significant difference due to their gender (p>.05); and statistically significant differences (p <.05) identified according to the types of education field and education level of the family.

Keywords
Music course, attitude, attitudes towards music course scale

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri