English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Anneler İçin Ebeveyn Yetkinlik Ölçeğinin Uyarlanması: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışmaları
(Adaptation Of The Parental Self – Efficacy Scale Among Mothers: The Study Of Validity And Reliability )

Yazar : Sezai DEMİR    
Türü :
Baskı Yılı : 3
Sayı : 5
Sayfa : 282-297


Özet
Bu çalışmanın amacı, Coleman ve Karraker (2000) tarafından geliştirilen Anneler için Ebeveyn Yetkinlik Ölçeğinin (AEYÖ) Türkçeye uyarlaması, geçerlik ve güvenirlik çalışmalarını yapmaktır. Araştırmanın çalışma grubu, Antakya’da ikamet etmekte olan 432 anneden oluşmaktadır. Ölçeğin dil eşdeğerliğini test etmek için İngilizce öğretmenliği anabilim dalındaki öğrencilere karşılıklı olarak (İngilizce-Türkçe; Türkçe-İngilizce) çeviriler uygulanmış, İngilizce ve Türkçe formlardan elde edilen puanlar arasında pozitif ve anlamlı korelasyonlar saptanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği için yapılan açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi sonucunda, 32 maddeden oluşan beş boyutlu bir yapı elde edilmiştir. AEYÖ’nin her bir madde için madde faktör yükleri .57 ile .86 arasında değişmektedir. AEYÖ’nin ölçüt bağıntılı geçerlik çalışmasında Ebeveyn Yetkinlik Ölçeği uygulanmış ve bu ölçeğin toplam puanı ile AEYÖ’nin toplam puanları arasındaki korelasyon .91 olarak bulunmuştur. Ölçeğin güvenirliğini belirlemek için hesaplanan Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı .79 olarak bulunurken, test-tekrar test güvenirlik sonucu ise .84 olarak bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
Yetkinlik, Ebeveyn Yetkinliği, Uyarlama, Geçerlik, Güvenirlik

Abstract
The aim of this study is to investigate on Turkish adaptation of Parental Self-Efficacy Scale Among Mothers (PSESM) which is designed by Coleman and Karraker (2000), its validity and reliability. The research group of this study is 432 mothers which are dwelling in Antakya city. The original and Turkish versions of the scale were administered to English language teaching students and significant positive correlations between Turkish and English version scoresm were found. For form validity of the scale, exploratory and confirmatory factor analysis and has been made and a form with five factors and 32 items has been found. The factor loading was between .57 and .86 for each item of the PSESM. The correlations between PSESM and Parental Self Efficacy Scale (PSE) have been found .91 for criterion validity. Cronbach's Alpha coefficient for internal consistency has been found .79 and the reliability results of repetition test are .84.

Keywords
Self-Efficacy, Parental Self-Efficacy, Adaptation, Validity, Reliability

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri