English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sosyal Bilgiler Öğretimine Yönelik Geliştirilen Bilgisayar Yazılımının Akademik Başarı ve Tutuma Etkisi
(The Effect of Computer Software, Designed for Social Studies Teaching, to Academic Achievement and Attitude )

Yazar : Erkan Yeşiltaş  , Refik Turan  
Türü :
Baskı Yılı : 3
Sayı : 5
Sayfa : 1-23


Özet
Sosyal Bilgiler öğretiminde, öğretim amaçlı yazılımların öğrencilerin problem çözme, bilgiye erişim, bilgiyi işleme, iletişim ve karar verme becerilerini geliştirmeye yardımcı olduğu bilinmektedir. Ancak ilgili literatür tarandığında Sosyal Bilgiler öğretiminde bilgisayar yazılımları, bu yazılımların kullanım yeri ve önemine yönelik çalışmaların azlığı göze çarpmaktadır. Ayrıca Sosyal Bilgiler öğretimine yönelik olarak geliştirilen bilgisayar yazılımlarının azlığı ve yetersizliği de dikkat çekicidir. Bu bağlamda araştırmanın amacı, ilköğretim 7. sınıf Sosyal Bilgiler dersine yönelik olarak geliştirilecek bir bilgisayar yazılımının geliştirme sürecini ve geliştirilen yazılımla yapılacak öğretim faaliyetinin öğrencilerin akademik başarılarına ve derse karşı tutumlarına etkisini ortaya koymaktır. Araştırmada deneysel yöntemden yararlanılmıştır. Araştırmanın nicel boyutunda öntest–sontest kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Deneysel kısım Ankara ili Elmadağ ilçesi Dr. Kazım Ahmet Mıhçıoğlu İlköğretim Okulu 7. sınıfında öğrenim gören deney grubunda 24, kontrol grubunda ise 24 öğrenci olmak üzere toplam 48 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma sürecinde deney grubuna, araştırmacı tarafından geliştirilen Sosyal Bilgiler Öğretim Yazılımı kullanılarak bilgisayar destekli öğretim yöntemi ile kontrol grubuna ise Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Seti kullanılarak ders yapılmıştır. Araştırmada veri toplama araçları olarak akademik başarı testi ve Sosyal Bilgiler tutum ölçeğinden yararlanılmıştır. Araştırmada toplanan verilerin analizinde SPSS 15.0 paket programı kullanılmıştır. Bu çerçevede veriler, Spearman – Brown korelasyon katsayısı, tekrarlı ölçümler için çift yönlü varyans analizi ve bağımsız örneklemler için t testi aracılığıyla çözümlenmiştir. Araştırmanın bulgularından hareketle, Sosyal Bilgiler öğretimine yönelik geliştirilen bir bilgisayar yazılımı kullanımının öğrencilerin akademik başarısını arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Buna ilaveten kullanılan bilgisayar yazılımının öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersine karşı tutumlarını olumlu yönde etkilediği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Sosyal Bilgiler Öğretimi, Bilgisayar Destekli Öğretim, Yazılım Geliştirme, Eğitim Yazılımı, Ders Yazılımı,Akademik Başarı, Tutum

Abstract
For Social Studies education, it is well known that instructional software programs help students to develop their skills such as problem solving, information accessing, information producing, communication and decision making. However, the same literature shows that there are few studies about the place and importance of using instructional software programs in Social Studies education. Furthermore, there are no enough software programs to teach Social Studies. In this case, the aim of this study is to show the developing process of an instructional software program for Social Studies and examine the effect of using a software program in 7th grade Social Studies course on students’ academic achievement and attitudes toward the course. Experimental methodology was used in this study. In this framework, pre-test post-test randomized control-group design (2x2) was employed. Participants were 48 seventh graders (24 in experimental and 24 in control group) from Dr. Kazım Ahmet Mıhçıoğlu primary school located in the school district of Elmadağ in Ankara. During the research period, the course was taught by using Social Studies instructional software program designed by researcher in the experimental group and it was taught by using teaching methods advised in Social Studies curriculum and textbooks in the control group. Academic achievement test and Social Studies attitude scale were used as data sources. SPSS 15.0 statistical package was used to analyze the data. The data were submitted to, Spearman – Brown correlation coefficient, two-way ANOVA for repeated measures and independent-sample t-test. Results based on the findings showed that using Social Studies software program in Social Studies courses increases students’ academic achievement. Additionally, results revealed that using software program in Social Studies courses affect students’ attitude toward the course in positive manner.

Keywords
Social Studies Education, Computer Assisted Instruction, Software Development, Educational Software,

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri