English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE TOPLUMSAL CİNSİYET ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİLERİN ALGI VE TUTUMLARINA ETKİSİ
(THE EFFECTS OF GENDER ACTIVITIES IN SOCIAL STUDIES COURSE ON THE STUDENTS’ PERCEPTIONS AND ATTITUDES )

Yazar : FADİME SEÇGİN  , Şefika KURNAZ  
Türü :
Baskı Yılı : 3
Sayı : 5
Sayfa : 24-38


Özet
Bu çalışmanın amacı sosyal bilgiler programında yer alan adil olma, saygı, özgürlük, hoşgörü değerleri dikkate alınarak hazırlanan çeşitli toplumsal cinsiyet etkinliklerinin öğrencilerin algı ve tutumlarına etkisinin incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu Tokat il merkezinde yer alan bir ortaokulda öğrenim görmekte olan deney grubu 26, kontrol grubu ise 25 öğrenci olmak üzere toplam 51 7. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen “Toplumsal Cinsiyet Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma kapsamında ayrıca toplumsal cinsiyete ilişkin farkındalık kazandırmak amacıyla sekiz haftalık ekonomi (çalışma yaşamı), eğitim, siyaset, sosyal yaşam alanlarına ve cinsiyet kalıp yargılarına özgü toplumsal cinsiyet etkinlikleri hazırlanmış ve geliştirilen “Toplumsal Cinsiyet Tutum Ölçeği” etkinlikler öncesi ve sonrası çalışma grubuna uygulanmıştır. Araştırmada, toplumsal cinsiyet etkinliklerinin uygulandığı deney grubu ile uygulanmadığı kontrol grubunun tutumları arasındaki farkı ortaya koymak amacıyla ön test-son test kontrol gruplu deneysel modelden yararlanılmıştır. Araştırmada nicel verilerin analizinde, aritmetik ortalama, frekans, bağımsız t testi ve Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Araştırma verilerinin incelenmesi sonucu çalışma grubundaki öğrencilerin deneysel işlem sonrası toplumsal cinsiyete ilişkin tutum puanları arasında deney grubu lehine anlamlı bir farklılık olduğu (t=2.219, p<.05) görülmüştür. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin deneysel işlem öncesi ve deneysel işlem sonrası toplumsal cinsiyete ilişkin toplam tutum puanları incelendiğinde, hem deney hem de kontrol grubu öğrencilerinin toplumsal cinsiyete ilişkin tutum puanları arasında kız öğrencilerin lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<.05). Araştırma sonucunda toplumsal cinsiyet etkinliklerinin öğrencilerin toplumsal cinsiyete ilişkin algılarını somutlaştırdığı ve onlara farkındalık kazandırdığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Sosyal Bilgiler, Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Toplumsal Cinsiyet Eğitimi.

Abstract
The aim of this study was to investigate the effects of gender activities prepared by considering such values as being just, respect, freedom and tolerance in social studies curriculum on the students’ perceptions and attitudes. The participants of this study was composed of a total of 51 seventh graders in a secondary school in Tokat province, 26 of which were in the experimental group while 25 were in control. Developed by the authors, “Gender Attitude Scale” was used as the data collection tool. Within the scope of the study, social gender activities lasting eight weeks related to education, economy, politics, social life and social gender were prepared in order to raise awareness about the social gender. The Gender Attitude Scale was conducted both before and after the activities. In order to reveal the difference in the attitudes between the control and experimental group, pretest-posttest control group design was used. The mean, frequency, independent groups t-test and Mann Whitney U test were run. At the end of the research, a meaningful difference on behalf the students in the experimental group (t=2.219, p<.05) amongst the experimental process scores of the study group students came out as a result. When experimental group and control group students’ before and after research attitude scores are examined, both experimental group students’ and control group students’ attitude levels in relation to gender presented a meaningful difference according to sex (p<.05). As a result of the study, the social gender activities were determined to be effective in raising social gender awareness.

Keywords
Social Studies, Sex, Gender, Gender Equality, Gender Education,

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri