English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AKICI KONUŞMA PROBLEMİ YAŞAYAN İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİSİNİN KONUŞMA BECERİSİNİ GELİŞTİRME
(IMPROVING THE SPEAKING SKILLS OF ELEMENTARY 5TH GRADE STUDENT WITH SPEAKING FLUENCY PROBLEMS )

Yazar : Oğuzhan KURU    
Türü :
Baskı Yılı : 1
Sayı : 1
Sayfa : 88-105


Özet
İletişim kurmak sosyal bir varlık olan insanın vazgeçilmez bir parçasıdır. İletişimin en temel öğesi de dil ve konuşmadır. Konuşma, dilde kullanılan seslerin üretildiği tamamen motor bir süreçtir. Konuşma somut, gözlenebilir, kayıt edilebilir bir davranıştır. Konuşma bozukluklarında artikülasyon, akıcılık ve ses bozuklukları yer almaktadır. Akıcılık bozuklukları, konuşmanın hız ve akışındaki bozuklukları içermektedir. Akıcı konuşma bozukluğu, sözel ifade akıcılığının bozulmasıdır. Akıcılıkta ortaya çıkan ses, hece, sözcük tekrarları, uzatmalar, bloklar, uygun olmayan duraklamalar, düzeltmeler konuşmanın akışını etkiler. Bu araştırmanın amacı akıcı konuşma problemi yaşayan ilköğretim 5. sınıf öğrencisine çeşitli etkinlikler yaptırılarak akıcı konuşma becerisi kazandırmaktır. Hiçbir psikolojik veya fiziksel özrü bulunmadan konuşmada akıcılık problemi yaşayan çocuklar eğer tek başlarına bırakılırlarsa bu eksikliğin üstesinden gelemeyebilirler. Yapılan bu çalışma çocukların akıcı konuşmalarını geliştireceği düşüncesi ve alana getireceği yeni bakış açısı ile yeni etkinlik önerileri açısından önem taşımaktadır. Araştırmada eylem araştırması yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada ilgili literatürün taranması ve alan uzmanları ile görüşmeler sonucunda araştırmacı tarafından hazırlanmış gözlem formu kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda akıcı konuşma problemi yaşayan çocuklarla yapılan etkinliklerin uygulanması ile "konuşmada akıcılık" önemli bir gelişim göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
Akıcı konuşma problemi, normal akıcısızlık

Abstract
Communication is an essential part of human as a social being. The most vital element of communication is language and speaking. Speaking is a motor process that vocals are produced. Speaking is a behaviour that is concrete, able to be observed and recorded. Articulation, fluency problems and voice disorders take place in speech disorders. Speaking fluency problems comprise both speaking speed and fluency problems. Speaking fluency problem is used to refer a deterioration of verbalisation. The fluency of speaking is affected by voice, syllable, word repetitions, word extensions, blocks, inappropriate pauses, corrections. The aim of this research is to provide 5th grades primary school students with fluency speaking problems with fluent speaking by doing some activities. If children had any psychological and physical problems with speaking fluency disorders were left alone, they could not have overcome the problem. The research has gained an importance in terms of the new activity suggestions. In the research, activity research method was used. In the consequence of literature review and taking expert opinions, an observation form was developed by researcher as a data collection instrument. Results of the study revealed that children who have speaking fluency problems have shown a significant improvement at the end of the suggested activities.

Keywords
speaking fluency problem, normal fluency problem

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri