English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN EKONOMİ KONULARINI ÖĞRETMEDE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI
Bu araştırmanın amacı, Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin ekonomi konularını öğretmedeki sahip oldukları öz yeterlilik inanç düzeylerini belirlemek ve çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Tarama modeli ile gerçekleştirilen bu çalışmanın örneklemini 2013-2014 eğitim öğretim yılında Antalya’da görev yapan 316 Sosyal Bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada Melinda Odam STAUBS’un (2007), “Economics Teaching Efficacy Belief Instrument” (ETEBI) ölçeği, gerekli izin alınarak ölçek uyarlama çalışması yapılmışmış ve uygulanmıştır. 23 maddelik ekonomi öz yeterlik inancı ölçme aracının güvenirlik çalışması yapılmış ve ölçme aracının güvenirlik değerinin.76 olduğu tespit edilmiştir. Öğretmen Ekonomi Öz-Yeterlik Ölçeği ile elde edilen veriler, SPSS 21.0 programı ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin ekonomi konularındaki öz yeterliklerinin düşük düzeyde olduğu ve cinsiyetin, öğrenim düzeyinin, meslek süresinin öz yeterlilik inancında bir farklılaşma göstermediği tespit edilmiştir. Fakat öğretmenlerden eğitim fakültesinden mezun olanların, konuları alan gezileri ile öğretenlerin ve gazete-dergi okuma alışkanlığı olanların özyeterlilik inançlarının anlamlı şekilde yüksek olduğu görülmüştür. Araştırmanın sonuçlarına göre Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin özyeterlilik inançlarını arttırma yönünde bir takım önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Sosyal Bilgiler öğretmeni, ekonomi konuları, özyeterlilik

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri