English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNDE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİ İLE DEPRESYON VE ANKSİYETE İLİŞKİSİ
Özet Bu araştırmanın amacı ortaöğretim okullarında öğrenim gören gençlerin fiziksel aktivite düzeyi ile depresyon ve anksiyete ilişkisini araştırmaktı. Araştırmaya gönüllü ve 13-19 yaşları arasında, yaş ortalaması 15,44±1,25 olan 226 erkek ve 137 kız öğrenci olmak üzere toplamda 363 kişi katılmıştır. Araştırmanın fiziksel aktivite değişkeniyle ilgili veriler “Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi Uzun Formu (UFAA Uzun Form - International Physical Activity Questionnaire)” ile Depresyon değişkeni ile ilgili veriler “Beck Depresyon Envanteri” ile ve anksiyete değişkeniyle ilgili veriler de “Beck Anksiyete Envanteri” ile toplanmıştır. Yapılan istatiksel analizler sonucunda erkek öğrencilerin %63,3’ün, kız öğrencilerinde %75,1’in aktif olmadığı veya yetersiz aktivite düzeyine sahip olduğu ve erkek öğrencilerin fiziksel aktivite düzeyinin kiz öğrencilerden anlamlı olarak daha yüksek olduğu bulunmuştur (Bağımsız T-testi; p<0,05). Anksiyete ve Depresyon puanları arasında cinsiyetler acısından (Bagimsiz T-testi; p>0,05)ve fiziksel aktivite sınıflaması acısından (Tek Yonlu ANOVA; p>0,05) anlamlı bir fark yoktur. Ayrica fiziksel aktivite ile depresyon ve anksiyete arasındada anlamlı bir ilişki (Pearson korelasyon; p>0,05) bulunamamıştır. Sonuç olarak orta öğretim öğrencilerinde fiziksel aktivite düzeyinin oldukça düşük olmasına rağmen depresyon ve anksiyetenin bundan etkilenmediği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler
Fiziksel Aktivite Düzeyi, Depresyon, Anksiyete, Gençler.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri