English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ÜNİVERSİTEÖĞRENCİLERİNDE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİ İLE DEPRESYON VE ANKSİYETE İLİŞKİSİ
Özet Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinde fiziksel aktivite düzeyi ile depresyon ve anksiyete ilişkisini araştırmaktı. Araştırmaya gönüllü yaş ortalaması 20,69±1,96 olan 202 erkek ve 253 kız öğrenci olmak üzere toplamda 455 kişi katılmıştır. Araştırmanın fiziksel aktivite değişkeniyle ilgili veriler “Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi Uzun Formu (UFAA Uzun Form - International Physical Activity Questionnaire)” ile Depresyon değişkeni ile ilgili veriler “Beck Depresyon Envanteri” ile ve anksiyete değişkeniyle ilgili veriler de “Beck Anksiyete Envanteri” ile toplanmıştır.Yapılan istatiksel analizler sonucunda erkek öğrencilerin %51,5’in, kız öğrencilerinde %73,4’ün aktif olmadığı veya yetersiz aktivite düzeyine sahip olduğu ve erkek öğrencilerin fiziksel aktivite düzeyinin kiz öğrencilerden anlamlı olarak daha yüksek olduğu bulunmuştur (Bağımsız T-testi; p<0,05). Depresyon puanları açısından (Bağımsız T-testi; p>0,05) ve fiziksel aktivite sınıflaması açısından cinsiyetler arasında anlamlı bir fark yoktur (Tek Yönlü ANOVA; p>0,05). Ayrıca kız öğrencilerde fiziksel aktivite ile depresyon ve anksiyete arasında da pozitif yönlü düşük düzeyde anlamlı bir ilişki (Pearson korelasyon; p<0,05) bulunmuştur. Sonuç olarak üniversite öğrencilerinde fiziksel aktivite düzeyinin oldukça düşük olduğu ve özellikle kız öğrencilerde fiziksel aktivite puanları artıkça depresyon puanlarının da artığı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler
Fiziksel Aktivite Düzeyi, Depresyon, Anksiyete, Üniversite Öğrencileri.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri