English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


HAYAT BİLGİSİ DERSİNE YÖNELİK BİR TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Bu çalışmanın amacı ilkokul 1., 2. ve 3. sınıf kademelerinde okutulan Hayat Bilgisi dersine yönelik öğrenci tutumlarını ölçebilecek geçerli ve güvenilir bir tutum ölçeği geliştirmektir. Bu kapsamda araştırmanın çalışma grubunu Samsun ve Giresun illerinde bulunan ilkokulların 2. ve 3. sınıflarında öğrenim görmekte olan 300 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma grubunda bulunan öğrencilerin 165’i kız 135’i ise erkektir. Öğrencilerin 117’si ikinci sınıfta 183’ü ise üçüncü sınıfta öğrenim görmektedir. Ölçeğin geçerlik çalışmaları kapsamında başlangıçta açımlayıcı faktör analizi çalışmalarına yer verilmiştir. Araştırmanın açımlayıcı faktör analizi SPSS 17 paket programıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada uygulanan faktör analizi sonuçlarına göre; ölçeğin Kaiser Meyer Olkin (KMO) değeri 0.906 bulunmuştur. Bartlett küresellik testi sonucu olarak 2431,319 tespit edilmiştir. Ölçeğin bütününe ilişkin Cronbach alpha güvenirlik katsayısı ise 0,747 bulunmuştur. Araştırmanın sonucunda “Hayat Bilgisi Dersine Yönelik Tutum Ölçeği”nin, ilkokul seviyesinde öğrenim gören öğrencilerin tutumlarını belirlemek amacıyla kullanılabileceği görülmüştür. Okuma becerilerinin yeterli olmaması nedeniyle birinci sınıf öğrencilerinin ölçeği öğretmen yardımıyla, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerinin de bireysel olarak doldurmaları önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler
Hayat Bilgisi Dersi, Tutum Ölçeği, Yapı Geçerliği, Güvenirlik, Açımlayıcı Faktör Analizi

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri