English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Bu araştırmada psikolojik danışmanların tükenmişlik düzeylerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve tükenmişlik düzeylerinin kişilik özellikleri ile ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. İlişkisel tarama modelleri kullanılmıştır. Çalışma grubu 164 psikolojik danışmandan oluşmaktadır. Veri toplama araçları olarak “Maslach Tükenmişlik Ölçeği” , “Beş Faktör Kişilik Özellikleri Ölçeği” ve bilgi formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde bağımsız gruplar t testi, tek yönlü varyans analizi, Pearsonkorelasyonu ve çoklu regresyon istatistiksel yöntemlerinden faydalanılmıştır. Araştırma sonucunda: psikolojik danışmanların tükenmişlik durumlarının, duygusal denge kişilik özelliği ile pozitif; dışa dönüklülük ve deneyime açıklık özellikleri ile de negatif ilişki içinde olduğu, evli psikolojik danışmanların tükenmişlik boyutlarının tümünde bekar danışmanlara göre daha düşük seviyede tükenmişlik yaşadıkları, kadın psikolojik danışmanların erkek danışmanlara göre daha çok duygusal tükenme ve azalan kişisel başarı duygusuna sahip oldukları ve son olarak da yüksek lisans mezunu psikolojik danışmanların lisans mezunu danışmanlara göre daha düşük seviyede kişisel başarı boyutunda tükenmişlik yaşadıkları tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Psikolojik danışman, tükenmişlik, kişilik özellikleri

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri