English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


İLKOKUL 4. SINIF MÜFREDATINDA YER ALAN CÜMLENİN ÖĞELERİ KONUSUNUN SINIF DIŞI (OUTDOOR) ETKİNLİKLERLE DESTEKLENEREK ÖĞRETİLMESİ
Bu çalışma, ilkokul 4.sınıf müfredatındaki “Cümlenin Öğeleri” konusunun sınıf dışı uygulamalar ile desteklenerek öğretilmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışma, 2016-2017 eğitim öğretim yılında Samsun ilindeki bir ilkokulun 4.sınıfında okuyan 20 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Veriler, nitel araştırma yöntemlerinden eylem araştırması yapılarak toplanmış ve çalışmada gözlem ve görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmacılar tarafından hazırlanan etkinlikler, uzman görüşü alındıktan sonra, Türkçe dersi dışında Matematik, Beden Eğitimi ve Fen ve Teknoloji dersleri ile disiplinlerarası ilişkiler kurularak uygulanmıştır. Etkinlikler sırasında öğretim yöntem ve tekniklerinden istasyon, beyin fırtınası, tartışma kullanılmıştır. Etkinlikler uygulanmadan önce sınıf öğretmenine anlatılarak öğretmenin görüşleri alınmış daha sonra tüm sınıfın katılımıyla etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Çalışmada etkinlikler sırasıyla sınıf dışı ve sınıf içi olarak düzenlenmiştir. Sınıf dışı uygulamada, öğrencilerin öğrenmelerini kolaylaştırmaya yönelik etkinlikler; sınıfın içinde yapılan uygulamada ise konuyu pekiştirici ve konunun öğrenilip öğrenilmediğine ilişkin dönüt alınmasına yardımcı olacak etkinlikler yapılmıştır. Uygulamalar bittikten sonra yapılan değerlendirmeler sonucunda katılımcıların eğlenerek öğrendikleri, fiziksel anlamda enerjilerini atabildikleri ve sürece aktif olarak katılabildikleri görülmüştür. Bunların yanı sıra akran etkileşiminin güçlendiği, derse karşı güdülenme ve merak duygusunun arttığı gözlemlenmiştir. Elde edilen sonuçlar göz önüne alındığında, diğer derslerde ya da Türkçe dersinin başka konularında sınıf dışı etkinlikler uygulanarak öğrenmenin kolaylaştırılabileceği ve öğrencinin bir sonraki adımı merak etmesi sağlanarak derse daha çok güdülenmesinin sağlanabileceği düşünülmektedir. Dolayısıyla bu çalışmanın, alana yeni bir bakış açısı kazandırması, öğretim etkinliğini çeşitlendirmesi, öğretimi sınıf ortamının dışına çıkarması ve alan yazına katkı sağlaması açısından önemli olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler
Sınıf Dışı Eğitim, İlkokul, Eylem Araştırması.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri