English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ DERSLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Bu araştırmanın amacı, Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı 4. sınıf öğrencilerinin Geleneksel Türk Müziği Derslerine ilişkin tutumlarını belirlemektir. Bu temel amaç çerçevesinde araştırmada, Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı 4. sınıf öğrencilerinin GTHM ve GTSM derslerine ilişkin tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi ve aralarında anlamlı bir ilişki olup olmadığının ortaya konulması hedeflenmektedir. Bu araştırma, betimsel türde olup tarama modeli ile yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini, Yüksek Öğretim Kurumuna bağlı olan 23 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise, 18 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı dördüncü sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen “Geleneksel Türk Müziği (GTHM-GTSM) derslerine ilişkin tutum ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek, 9 maddesi olumsuz ve 15 maddesi olumlu olmak üzere toplam 24 maddeden meydana gelmiştir. Ölçek tek boyutlu olup, tek faktörün açıkladığı varyans % 40, güvenirlilik katsayısı (Cronbach Alfa) 0,93 olarak bulunmuştur. Araştırmanın bulguları sonucunda GTHM ve GTSM derslerine ilişkin öğrencilerin tutum puanlarının yüksek oranda olumlu olduğu ve bu iki derse ilişkin tutumlar arsında anlamlı bir farklılık olmadığı saptanmıştır. Öğrencilerin GTM derslerine ilişkin tutumlarının mezun oldukları ortaöğretim kurumlarına, okumakta oldukları üniversitelere, bireysel çalgılarına, dinledikleri müzik türüne göre anlamlı düzeyde fark bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
Müzik Eğitimi, Geleneksel Türk Müziği Dersleri, Geleneksel Türk Halk Müziği, Geleneksel Türk Sanat Müziği, Tutum.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri