English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÇOKLU ZEKÂ KURAMININ UYGULANABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Bu araştırmada, birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlerin çoklu zekâ kuramının uygulanabilirliğine ilişkin görüşleri ve bu görüşlerin çeşitli değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırmada nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin birlikte kullanıldığı karma araştırma yöntemi kullanılmış ve birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlerin çoklu zekâ kuramının uygulanabilirliğine ilişkin görüşleri belirlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2014-2015 öğretim yılında Tokat il genelindeki birleştirilmiş sınıflı ilkokullarda görev yapan 179 öğretmen arasından basit seçkisiz örnekleme yoluyla seçilen 80 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada Canbay (2006) tarafından geliştirilen ölçek uyarlanarak kullanılmıştır. Ayrıca 38 maddeden oluşan likert tipi bu ölçeğin yanı sıra çoklu zekâ kuramının uygulanabilirliğine ilişkin öğretmen görüşlerini belirlemeye yönelik altı açık uçlu soru da kullanılmıştır. Nicel veriler Spss paket programı kullanılarak analiz edilmiş, t testi, tek yönlü varyans analizi istatistikleri kullanılmış, nitel verilerde ise içerik analizi kullanılmıştır. Yapılan analizlerin sonucunda, birleştirilmiş sınıf öğretmenlerinin çoklu zekâ kuramının uygulanabilirliğine ilişkin görüşleri olumlu çıkmıştır. Ancak nitel verilerin analizinde, öğretmenlerin çoklu zekâ kuramı uygulamalarından daha iyi yararlanabilmek için birleştirilmiş sınıflı okulların eksiklik ve sınırlılıklarının giderilmesi gerektiğini belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler
Birleştirilmiş sınıf, Çoklu zekâ kuramı, Öğretmen görüşleri

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri