English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Doğa Eğitimi Tabanlı Serbest Zaman Etkinliklerinin Üniversite Öğrencilerinin Denetim Odağı Üzerine Etkisi
Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin katıldıkları doğa eğitimi tabanlı serbest zaman etkinliklerinin onların denetim odağı üzerine etkisini belirlemektir. Doğa eğitimi tabanlı serbest zaman etkinliklerini, katılımcıları kendi sınırlarını ve diğerlerini tanıma fırsatları yaratan, onu pasif değil aktif kılan ve yaşayarak öğrenmesine yol açan sportif bir etkinliğin öte bir öğrenme noktası olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışmada ön test –son test kontrol gruplu deneme modeli kullanılmıştır. Çalışmaya 240 öğrenci ( 140 erkek- 100 kadın) katılmış ve rastgele yöntem ile grup ikiye bölünmüştür. Grubun yaş ortalaması 21.58±2.52. Deneme grubu haftada iki gün, toplamda doksan gün süren bir uygulamaya katılmıştır. Bu süre zarfında kontrol grubu herhangi bir aktiviteye katılmayıp normal yaşantısına devam etmiştir. Veri toplamak için Rotter (1966)’in İç-Dış Kontrol Odağı Ölçeği kullanılmıştır Yapılan istatistiksel analizler sonucunda, kontrol ve deneme grubu ön testleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05). Kontrol grubu ön test-son test puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamış (p>0.05); deneme grubu ön test-son test puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0.05). Cinsiyet bağımsız değişkeni açısından ön test, son test ve farkların farkı puanları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05). Sonuç olarak, doğa eğitimi tabanlı serbest zaman etkinliklerinin katılımcıların denetim odağı üzerinde dıştan içe doğru bir harekete sebep olduğu, bu durumunda olumlu olarak algılanabileceği söylenebilir. Cinsiyet farklılığının eğitim çıktıları üzerinde etkisi olmadığı ve kadın ve erkek katılımcılar için uygun hazırlandığından bahsedilebilir.

Anahtar Kelimeler
Denetim odağı, serbest zaman etkinliği, yaşayarak öğrenme

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri