English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ÖĞRETMEN ADAYLARININ SANAT EĞİTİMİ SÜRECİNDEKİ TEKNOLOJİ ALGILARI
Yaşadığımız bilim ve teknoloji çağında görülen hızlı değişim ve gelişmeler toplumların yapısını da değiştirmektedir. Buna bağlı olarak sanat eğitimin amaçlarında ve yöntemlerinde değişmeler olmaması olanaksızdır. Günümüzde teknolojik gelişmeler doğrudan plastik sanatları etkilemekte ve geleneksel tekniklerin yerine sürekli değişen teknikleri önermektedir. Multimedya teknolojilerinden malzeme teknolojilerindeki yeniliklere kadar geniş bir alan içinde resim sanatı yeni ifadeler meydana getirirken bunun sadece sanatsal alanını değil sanat eğitimini de etkilemesi kaçınılmazdır. Bu çalışma, eğitim fakültesi güzel sanatlar eğitimi bölümü resim-iş eğitimi anabilim dalında okuyan öğrencilerin sanat eğitimi sürecinde teknoloji farkındalıklarını, onu nasıl algıladıklarını, var olan teknolojileri sanat eğitimleri sürecinde kullanıp kullanmadıklarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma grubunu elverişli örneklem yöntemiyle seçilen 50 kişi oluşturmaktadır. Araştırma grubuna 26 maddelik anket uygulanmıştır. Anket 3 bölümden oluşmaktadır. I. bölüm 10 maddelik demografik bilgileri içermektedir (cinsiyet, yaş, okul, fakülte, harçlık, kalınan yer, anne ve babanın eğitim düzeyi). II. bölüm 4 maddeden oluşmaktadır ve sahip olunan teknolojik imkânları, araç, donanım ve yazılımların kullanımını bilme düzeylerini içermektedir. III. bölümde ise öğrencilere teknoloji algılarını ölçmeye yönelik 13 madde yer almaktadır. Çalışmanın sonucunda ulaşılan veriler frekans ve yüzde analiziyle çözümlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Sanat eğitimi, teknoloji, resim, multimedya, öğretmen adayları

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri