English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN DEĞERLER EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
Sosyal bilgiler öğretmenlerinin değerler eğitimine ilişkin görüşlerini belirlemeye yönelik olan bu çalışmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma 2013-2014 Eğitim Öğretim yılının ikinci döneminde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini Elazığ il sınırları içerisindeki devlet okullarında görev yapan Sosyal Bilgiler öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise Elazığ il merkezinde görev yapan 51 Sosyal Bilgiler Öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak (Merter ve Bozkurt, 2014) tarafından hazırlanan bir anket formu kullanılmıştır. Bu anket formu üç bölümden oluşmaktadır. Anket formunun birinci bölümünde araştırmaya katılan sosyal bilgiler öğretmenlerine ait kişisel bilgiler( cinsiyet, sosyal bilgiler öğretim programını okuma sıklığı, mesleki kıdem ve mezun olunan okul) yer almaktadır. Anket formunun ikinci bölümünde ise değerler eğitimine yönelik sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşlerini tespit etmeye yönelik 22 maddelik anket yer alırken, üçüncü bölümde de öğretmenlerin en fazla önem verdiği on değeri sıralamaları için bir adet açık uçlu soru bulunmaktadır. Verilerin analizinde SPSS istatistik programı kullanılmıştır. Veriler çözümlenirken “yüzde”, “frekans” ve “aritmetik ortalama” ile birlikte ilişkisiz örneklem t testi ve tek yönlü varyans analizi ANOVA kullanılmıştır. Analiz sonucunda öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu değerler eğitiminde okul aile iş birliğinin kurulması ve değerler eğitiminde okuldaki tüm birimlerin iş birliği içerisinde hareket etmesi gerektiğini vurgularken, üniversitelerde değerler eğitimine yönelik bir dersin verilmemesini de eksiklik olarak görmektedirler. Öğretmenler, en fazla önemsedikleri değerleri ise sırasıyla hoşgörü, saygı, dürüstlük, adalet ve sevgi olarak belirtmektedirler.

Anahtar Kelimeler
Değer, Değerler eğitimi, Değerlerin kazanımı, Sosyal bilgiler eğitimi

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri