English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yayın İlkeleri ve Yazım Kuralları


YAYIN İLKELERİ

UTEB, Ekim ve Nisan aylarında olmak üzere yılda en az iki defa yayımlanacak uluslararası, hakemli, elektronik bilimsel bir dergidir.

 

AMAÇ

Amacımız eğitimin tüm alanlarında (eğitim bilimleri, okulöncesi, ilköğretim, ortaöğretim fen ve sosyal alanlar, yükseköğretim, karşılaştırmalı eğitim vb.) yapılan nitelikli bilimsel çalışmaları bilim dünyası ile buluşturmaktır.

 

YAYIN ŞARTLARI

1.      Dergimize gönderilen yazılar daha  önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olmalıdır.

2.      Yazılar, öncelikle editör tarafından yayın ilkeleri, amaç, konu, içerik ve yazım kurallarıyla ilgili hususlar açısından incelenmekte; sonrasında, alan editörlerince bilimsel çalışmalarıyla o alanda tanınmış iki hakeme gönderilmektedir. Hakem sürecinde kabul alan çalışmalar,  yayımlanmak üzere sıraya konulmaktadır. Yazarlar; hakemlerin ve yayın kurulunun istek, öneri ve uyarılarını dikkate alırlar. Ancak katılmadıkları hususlara ve hakem kararlarına, gerekçelerini belirtmek kaydıyla itiraz edebilirler. Bu durumda editör, başka bir hakemin görüşüne başvurabilir.

3.      Yayın Kurulu, biçimle ilgili olarak düzeltmeler ve değişiklikler yapabilir. Hakem görüşleri alındıktan sonra yazarın müracaatı hâlinde yazısının yayımlanıp yayımlanmayacağı kendisine bildirilir.

4.      Derginin yazım dili Türkçedir.

5.      Makale Takip Sistemi kullanılarak sisteme makale yüklemesi yaparken, yazının başlığının altında yazar adı, unvanı, görev yaptığı kurum ve kendisine ulaşılabilecek e-posta adresi gibi bilgilere yer verilmemelidir. Yazıların kim tarafından sisteme eklendiği ya da dergiye gönderildiği, sistem yöneticisi tarafından zaten görülebildiğinden, bu bilgiler, yazılar hakem sürecinden geçtikten sonra, yazıya editör tarafından eklenecektir. Dolayısıyla yazılar sisteme girilirken, gözden geçirilip yazara ait herhangi bir bilginin yazıda yer almadığından emin olunmalıdır. Bu husus, makaleyi inceleyecek hakemlere daha rahat hareket olanağı tanınması açısından önemlidir.

6.      Çalışmalar Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü internet sitesinde bulunan http://uteb.gop.edu.tr adresindeki Makale Takip Sistemi aracılığıyla, e-posta adresi ve parolayla girilen kişisel sayfadan gönderildikten sonra, aynı sayfadan hakem süreci takip edilebilir. Bu aşamadan sonra, düzeltmelerin yapılması için, bütün hakemlerden raporların gelmesi beklenmelidir. Çünkü yazarlar, sisteme bir kez düzeltme ekleyebilmektedirler. Zira bir hakemin istediği düzeltmeyi yapıp yazı sisteme eklendiğinde, sonraki aşamada ikinci bir hakemin de düzeltme istemesi durumunda istenen düzeltmeler yapılamayacaktır.

 

YAZIM KURALLARI

1. Başlık: Yazının içeriğini yansıtır nitelikte olmalı, büyük harflerle ve koyu karakterlerle 14 punto yazılmalıdır. Başlık altında yazarların bilgileri açıkça yer almalıdır. Yazar ad ve soyadları 12 punto ve koyu, üniversite, fakülte ve mail adresleri 10 punto şeklinde olmalıdır.

2. Özet: Yazının başında, konuyu kısa ve öz bir biçimde ifade eden en az 100–150 kelimelik bir özet bulunmalı; özetin bir satır altına, 2–10 kelimeden oluşan “anahtar kelimeler” yazılmalıdır. Özet 10 punto ile italik olarak yazılmalı, Türkçe başlık, özet ve anahtar kelimelerin altına yazının yabancı dilde (İngilizce vd.) başlık, özet (abstract) ve anahtar kelimeler (key words) eklenmelidir.

3. Ana metin:

a. PC formatıyla, Word 6.0 ve üstü programlarla ve Times New Roman (Türkçe) karakterleriyle, 12 punto ve 1 satır aralığı ile paragraf aralarında 6 nk boşluk bırakılarak yazılmış olmalıdır.

b. Konuyu yeterince ifade edebilir, makul ölçüde ve okunabilir olmak kaydıyla, hacim sınırlaması yoktur.

c. “Giriş”, “Sonuç” gibi başlıklar kullanıp kullanmama, yazarın tercihine ve konunun gereğine bağlıdır. Sistematik bir düzen sağlamak maksadıyla ana, ara ve alt başlıklar kullanılabilir. Başlıkların tamamı koyu yazılmalıdır. Ana başlıkların tamamı büyük harfle, ara başlıkların ilk harfleri büyük harfle, alt başlıklar küçük harfle yazılmalı, sonuna iki nokta (:) konularak karşısından devam edilmelidir.

ç. Kenar boşlukları 2.5’er cm. olmalı ve sayfalar numaralandırılmalıdır.

d. Metin içinde vurgulanması gereken kısımlar eğik harflerle, alıntılar ise eğik harflerle ve tırnak içinde yazılmalıdır. Gerekmedikçe koyu karakter kullanılmamalıdır.

e. Çizelge, tablo, fotoğraf vb. malzeme, bilimsel kurallara uygun olarak hazırlanmalı; kolay anlaşılır ve yalın olmalı, yeterli açıklaması bulunmalıdır. Ayrıca, tablolar düzenlenmeye elverişli olmalıdır.

 

İMLÂ, DİL VE ÜSLÛP:

Özel imlâ gerektirmeyen durumlarda, TDK İmlâ Kılavuzu’na uyulmalıdır. Dil ve ifade yönünden, bilimsellik dışı unsurlar bulunmamalıdır.

 

KAYNAK GÖSTERME:

1. Dipnot sadece zorunlu açıklamalarda kullanılır, diğer atıflar metin içinde gösterilir. Metin içinde kaynak gösterirken parantez işareti içinde olacak şekilde, yazarın soyadı (eserini Soyadı Kanunu’ndan önce vermişse adı) eserin yayın yılı, iki nokta (:) ve sayfa numarası tertibince yazılmalıdır.

Örnek: (Sümer, 1998: 25)

                (İbnü’l Esir, 1997: 23)

2. Birden fazla kaynak verilecekse, aralara noktalı virgül (;) konulmalıdır.

Örnek:  (Sümer, 1998: 25; Eren, 1950: 33)

3. İki yazarlı çalışmalara değinilirken araya tire (-) işareti konularak gösterilmeli, ikiden fazla yazarlı kaynaklarda ise ikinci yazarın soyadından sonra (vd.) kısaltması konulmalıdır.

Örnek:  (Shatz-Wellman, 2007: 88)

                (Korkmaz-Altay v.d., 2009: 81)

4. El yazması bir eser kaynak gösterilecekse müellif veya mütercim adından sonra (yz.) kısaltması verilmeli, iki noktadan sonra gerekiyorsa varak numarası belirtilmeli; tam künye kaynakçada gösterilmelidir.

Örnek:  (Budak Münşi (yz.), 1556:47)

5. Arşiv belgeleri kaynak gösterilirken metin içinde kısaltma yapılarak (BOA Mühimme 15: 25) gibi verilip açılımı kaynakçada gösterilmelidir.

6. Kaynakça düzenleme:

a. Yazarların soyadına, soyadı yoksa ada göre sıralanmalıdır.

b. Bir yazarın birden fazla eserine yer verilecekse yayın tarihi eski olandan yeni olana doğru sıralanmalıdır. Aynı yıl içindeki kaynaklar “1949/1:, 1949/2:” biçiminde gösterilmelidir.

c. Kaynağın künyesini verirken sıralama şu şekilde olmalıdır:

Kitaplar için:

Yazar soyadı (büyük harflerle), adı tarih (parantez içinde), kitap adı (italik) ve varsa çevirenin adı (parantez içinde), yayınevi veya yayımlayan kurum, yer.

Örnek: SÜMER, F. (1999) Safevi Devleti’nin Kuruluşu ve Gelişmesinde Anadolu Türklerinin Rolü, Türk Tarih Kurumu:Ankara

Makaleler ve bildiriler için:

Yazar soyadı (büyük harflerle), adı tarih (parantez içinde), makale (tırnak içinde), süreli yayın adı (italik), sayı (S), sayfa(lar) (s.). Yayımlanmış bildirilerdeki tarih, bildiri kitabının basım tarihi olmalıdır. Diğer hususlarda süreli yayınlarla aynı yol izlenir. Yayımlanmamış bildirilerde bildirinin sunum tarihi, toplantıyı düzenleyen kurum, toplantının düzenleniş günleri ve yeri gösterilmelidir.

Örnek:  EREN H. (1950) “Sibirya Türk Dillerinde Moğol Unsurları”, Belleten, 17 (1-2), 159-168

ÖRNEK GİRİŞ SAYFASI

İlkokul Öğretmenlerinde İşkoliklik ve Tükenmişlik İlişkisi

 

Uğur Akın

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi, ugur.akin@gop.edu.tr

 

Ebru Oğuz

Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi, e.oguz@omu.edu.tr

Özet

Bu araştırmanın temel amacı, öğretmenlerin işkoliklik ve tükenmişlik düzeyleri arasında ilişki olup olmadığını incelemektir. Bu amaçla öğretmenlerin işkoliklik ve tükenmişlik düzeyleri kendi algılarına dayalı olarak belirlenmiş, işkoliklik ve tükenmişlik düzeylerinin bağımsız değişkenlere göre fark gösterme durumu incelenmiş ve son olarak da işkoliklik ve tükenmişlik arasındaki ilişki sınanmıştır. Çalışma grubu Ankara ili merkez ilçelerinde görev yapan 227 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırma sonuçları öğretmenlerin işkoliklik ve tükenmişlik düzeylerinin cinsiyete ve öğrenim durumuna göre faklılaşmadığını, yaş değişkeninin ise fark oluşturan bir etken olduğunu göstermektedir. Ayrıca öğretmenlerin işkoliklik ve tükenmişlik düzeyleri arasında negatif ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir.

 

Anahtar Sözcükler: Öğretmen, İşkoliklik, Tükenmişlik

 

The Relationship between Teachers’ Workaholism and Burnout Levels and It’s Examination in Relation to Some Variables

Abstract

The main aim of this study is to examine whether there is a correlation between workaholic tendencies and burnout levels of teachers. To this end, workaholic tendencies and burnout levels of teachers are determined according to their own perceptions, differences between workaholic tendencies and burnout levels according to independent variables are examined and finally the correlation between workaholic tendencies and burnout is tested. The study group consists of 227 teachers from schools in central districts of Ankara. The results of the study show that workaholic tendencies of teachers do not differ according to gender and educational background, but the variable of seniority is differential factor. Moreover, there is a negative correlation defined between workaholic tendencies and burnout levels of teachers. 

 

Key Words: Teacher, Workaholism, Burnout

 


Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri